สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสอาดเนอร์สเซอรี่

School profile picture

สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสอาดเนอร์สเซอรี่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสอาด ไชยบุญมา
ผู้ดำเนินกิจการ

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 68 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสอาดเนอร์สเซอรี่]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 2000-01-01 00:00:00

ที่ตั้งสถานศึกษา

202/2 หมู่ที่ 4 ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
080-4989687, 096-3037904, 085-0322773   Fax :


เส้นทาง