โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

School profile picture

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 317 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 12 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 70 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาเฉพาะทาง

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-231273-5   Fax :
http://www.lpss.ac.th


เส้นทาง