โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล

School profile picture

โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 45 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 6 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 4 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระปริยัติธรรม

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

วัดม่อนจำศีล 210 ม.1 ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-821777   Fax : 054-315180


เส้นทาง