ข้อมูลสถานศึกษา เชิงปริมาณ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562

สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง แยกตามสังกัด

สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง 776 แห่ง

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง สังกัด
1 โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 โรงเรียนบ้านปงวัง ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 โรงเรียนวัดต้นต้อง ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี) ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 โรงเรียนวัดบ้านแลง ต. บุญนาคพัฒนา อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 โรงเรียนบ้านแม่อาง ต. บ้านแลง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 โรงเรียนบ้านบุญนาค ต. บุญนาคพัฒนา อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ ต. บ้านแลง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา ต. บ้านแลง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ต. บ้านแลง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ต. นิคมพัฒนา อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ต. นิคมพัฒนา อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 โรงเรียนวัดนาน้อย ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16 โรงเรียนบ้านกาด ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 โรงเรียนบ้านหมอสม ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 โรงเรียนบ้านสำเภา ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 โรงเรียนบ้านเอื้อม ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23 โรงเรียนวัดบ้านสัก ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25 โรงเรียนบ้านปงสนุก ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 โรงเรียนธงชัยวิทยา ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ต. กล้วยแพะ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น ต. กล้วยแพะ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34 โรงเรียนบ้านหนองยาง ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
36 โรงเรียนวัดบ้านเป้า ต. บ้านเป้า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ต. บ้านเป้า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ต. บ้านเป้า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39 โรงเรียนวัดค่ากลาง ต. บ้านค่า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
40 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ ต. บ้านค่า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41 โรงเรียนบ้านสบค่อม ต. บ้านค่า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42 โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง ต. บ้านค่า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ต. บ้านค่า อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
45 โรงเรียนบ้านท่าโทก ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
46 โรงเรียนวัดเสด็จ ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
47 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
48 โรงเรียนบ้านทรายมูล ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
49 โรงเรียนบ้านจำค่า ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง ต. บุญนาคพัฒนา อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
51 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
52 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
53 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
54 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ต. นาครัว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
55 โรงเรียนบ้านหนองถ้อย ต. นาครัว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
56 โรงเรียนบ้านหลวง ต. นาครัว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
57 โรงเรียนบ้านหลุก ต. นาครัว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
58 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ต. นาครัว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
59 โรงเรียนป่าตันวิทยา ต. ป่าตัน อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
60 โรงเรียนบ้านนาคต ต. ป่าตัน อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
61 โรงเรียนบ้านน้ำโจ้ ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
62 โรงเรียนบ้านป่าจ้ำ ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
63 โรงเรียนบ้านแม่ปุง ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
64 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
65 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
66 โรงเรียนบ้านหนอง ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
67 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
68 โรงเรียนบ้านนาต๋ม ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
69 โรงเรียนบ้านนากว้าว(กิ่ว) ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
70 โรงเรียนบ้านบอม ต. บ้านบอม อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
71 โรงเรียนบ้านสันป่าเปา ต. สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
72 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ต. สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
73 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ต. สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
74 โรงเรียนบ้านแม่วะ ต. สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
75 โรงเรียนบ้านใหม่ ต. ดอนไฟ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
76 โรงเรียนบ้านทุ่งตอน ต. วังเงิน อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
77 โรงเรียนบ้านนาดู่ ต. วังเงิน อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
78 โรงเรียนบ้านนาดง ต. วังเงิน อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
79 โรงเรียนบ้านปางมะโอ ต. วังเงิน อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
80 โรงเรียนบ้านนากวาง ต. ดอนไฟ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
81 โรงเรียนบ้านนาบง ต. ดอนไฟ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
82 โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
83 โรงเรียนบ้านหัวเสือ ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
84 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
85 โรงเรียนวัดบ้านทุ่ง ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
86 โรงเรียนบ้านสามขา ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
87 โรงเรียนบ้านผาแมว ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
88 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ ต. แม่มอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
89 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ต. แม่มอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
90 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ ต. แม่มอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
91 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ต. แม่มอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
92 โรงเรียนบ้านท่าเวียง ต. เวียงมอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
93 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ต. เวียงมอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
94 โรงเรียนบ้านปางอ้า ต. เวียงมอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
95 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ต. เวียงมอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
96 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา ต. เวียงมอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
97 โรงเรียนแสลมวิทยา ต. เวียงมอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
98 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ต. แม่วะ อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
99 โรงเรียนแม่วะวิทยา ต. แม่วะ อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
100 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต. แม่วะ อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
101 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ต. แม่วะ อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
102 โรงเรียนเถิน-ท่าผา ต. แม่ปะ อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
103 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น ต. แม่ปะ อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
104 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ต. แม่ปะ อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
105 โรงเรียนบ้านดอนไชย ต. ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
106 โรงเรียนบ้านหนองเตา ต. ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
107 โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ ต. ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
108 โรงเรียนบ้านเวียง ต. ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
109 โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ต. ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
110 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ต. ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
111 โรงเรียนบ้านเหล่า ต. ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
112 โรงเรียนบ้านท่า ต. เถินบุรี อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
113 โรงเรียนวังหินวิทยา ต. เถินบุรี อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
114 โรงเรียนบ้านป่าตาล ต. เถินบุรี อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
115 โรงเรียนบ้านสองแคว ต. เถินบุรี อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
116 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ต. แม่ถอด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
117 โรงเรียนบ้านแม่เติน ต. แม่ถอด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
118 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา ต. แม่ถอด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
119 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ต. นาโป่ง อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
120 โรงเรียนบ้านสันหลวง ต. นาโป่ง อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
121 โรงเรียนบ้านนาโป่ง ต. นาโป่ง อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
122 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย ต. นาโป่ง อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
123 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ต. ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
124 โรงเรียนวังแก้ววิทยา ต. วังแก้ว อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
125 โรงเรียนบ้านแม่หีด ต. วังแก้ว อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
126 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ ต. ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
127 โรงเรียนบ้านวังมน ต. ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
128 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
129 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
130 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน ต. วังซ้าย อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
131 โรงเรียนบ้านป่าแขม ต. วังซ้าย อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
132 โรงเรียนบ้านแม่ม่า ต. ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
133 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
134 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ต. วังซ้าย อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
135 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ต. วังซ้าย อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
136 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ ต. วังทอง อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
137 โรงเรียนบ้านแม่เย็น ต. วังทอง อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
138 โรงเรียนบ้านเมืองตึง ต. วังทอง อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
139 โรงเรียนวังทองวิทยา ต. วังทอง อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
140 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
141 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
142 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
143 โรงเรียนบ้านวังโป่ง ต. วังใต้ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
144 โรงเรียนบ้านแม่พริก ต. วังใต้ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
145 โรงเรียนบ้านก่อ ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
146 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
147 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สาขาบ้านทุ่งฝูง ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
148 โรงเรียนบ้านวังใหม่ ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
149 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ต. หลวงเหนือ อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
150 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล ต. หลวงเหนือ อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
151 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง ต. บ้านแหง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
152 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ ต. บ้านแหง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
153 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา ต. นาแก อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
154 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา ต. นาแก อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
155 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ ต. หลวงใต้ อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
156 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ ต. แม่ตีบ อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
157 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม ต. แม่ตีบ อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
158 โรงเรียนบ้านทุ่ง ต. แม่ตีบ อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
159 โรงเรียนบ้านอ้อน ต. บ้านอ้อน อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
160 โรงเรียนบ้านแม่กวัก ต. บ้านอ้อน อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
161 โรงเรียนบ้านโป่ง ต. บ้านโป่ง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
162 โรงเรียนบ้านสบพลึง ต. บ้านโป่ง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
163 โรงเรียนบ้านใหม่ ต. บ้านโป่ง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
164 โรงเรียนบ้านหวด ต. บ้านหวด อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
165 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ต. บ้านหวด อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
166 โรงเรียนบ้านปางหละ ต. บ้านหวด อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
167 โรงเรียนบ้านห้วยหก ต. บ้านอ้อน อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
168 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง ต. บ้านร้อง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
169 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ต. บ้านร้อง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
170 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว ต. บ้านร้อง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
171 โรงเรียนผาแดงวิทยา ต. บ้านร้อง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
172 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ ต. บ้านร้อง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
173 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า ต. บ้านร้อง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
174 โรงเรียนบ้านห้วยอูน ต. ปงเตา อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
175 โรงเรียนบ้านขุนแหง ต. ปงเตา อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
176 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ต. ปงเตา อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
177 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ต. ศาลา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
178 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ต. ท่าผา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
179 โรงเรียนศาลาวิทยา ต. ศาลา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
180 โรงเรียนบ้านนางแตน ต. ท่าผา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
181 โรงเรียนบ้านสองแควเหนือ ต. นาแก้ว อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
182 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง ต. วังพร้าว อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
183 โรงเรียนวังพร้าววิทยา ต. วังพร้าว อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
184 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ต. วังพร้าว อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
185 โรงเรียนวัดนาแก้ว ต. นาแส่ง อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
186 โรงเรียนบ้านจอมปิง ต. นาแก้ว อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
187 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ต. นาแก้ว อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
188 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ต. นาแก้ว อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
189 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ต. นาแก้ว อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
190 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย ต. นาแส่ง อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
191 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
192 โรงเรียนบ้านท่าผา ต. ท่าผา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
193 โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
194 โรงเรียนบ้านแม่ฮวก ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
195 โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
196 โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
197 โรงเรียนบ้านดอนธรรม ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
198 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
199 โรงเรียนบ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
200 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
201 โรงเรียนบ้านสาแพะ ต. บ้านสา อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
202 โรงเรียนบ้านสบฟ้า ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
203 โรงเรียนบ้านม่วงงาม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
204 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
205 โรงเรียนบ้านหนองนาว ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
206 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
207 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
208 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
209 โรงเรียนบ้านปงคอบ ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
210 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
211 โรงเรียนชุมชนบ้านสา ต. บ้านสา อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
212 โรงเรียนบ้านแป้น ต. บ้านสา อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
213 โรงเรียนบ้านแม่สุก ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
214 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
215 โรงเรียนผาช่อวิทยา ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
216 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
217 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
218 โรงเรียนบ้านหนองกอก ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
219 โรงเรียนบ้านแม่ตา ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
220 โรงเรียนบ้านแม่ตาใน ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
221 โรงเรียนบ้านปงดอน ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
222 โรงเรียนบ้านไฮ ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
223 โรงเรียนบ้านเปียงใจ ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
224 โรงเรียนบ้านเลาสู ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
225 โรงเรียนไผ่งามวิทยา ต. เมืองมาย อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
226 โรงเรียนบ้านนางาม ต. เมืองมาย อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
227 โรงเรียนบ้านแม่เบิน ต. เมืองมาย อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
228 โรงเรียนบ้านนาไหม้ ต. เมืองมาย อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
229 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
230 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
231 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
232 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
233 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
234 โรงเรียนบ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
235 โรงเรียนบ้านไร่ ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
236 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
237 โรงเรียนบ้านขาม ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
238 โรงเรียนบ้านกล้วย ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
239 โรงเรียนบ้านหัวเมือง ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
240 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
241 โรงเรียนบ้านทุ่ง ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
242 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
243 โรงเรียนบ้านสบลี ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
244 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
245 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
246 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
247 โรงเรียนบ้านน้ำจำ ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
248 โรงเรียนบ้านแพะ ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
249 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
250 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
251 โรงเรียนบ้านดอนไชย ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
252 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
253 โรงเรียนบ้านขอวิทยา ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
254 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
255 โรงเรียนบ้านป่าเหว ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
256 โรงเรียนบ้านปางดะ ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
257 โรงเรียนบ้านม่วง ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
258 โรงเรียนบ้านหนอง ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
259 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
260 โรงเรียนปลายนาวิทยา ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
261 โรงเรียนบ้านถ้ำ ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
262 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
263 โรงเรียนบ้านจ๋ง ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
264 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
265 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
266 โรงเรียนบ้านทุ่งปง ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
267 โรงเรียนบ้านเฮี้ย ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
268 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
269 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
270 โรงเรียนบ้านปันง้าว ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
271 โรงเรียนบ้านสันทราย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
272 โรงเรียนบ้านยางอ้อย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
273 โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
274 โรงเรียนบ้านดอนหัววัง ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
275 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
276 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
277 โรงเรียนบ้านสัน ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
278 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
279 โรงเรียนบ้านทุ่งผา ต. วอแก้ว อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
280 โรงเรียนบ้านทุ่งหก ต. วอแก้ว อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
281 โรงเรียนบ้านเหล่า ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
282 โรงเรียนเมืองยาววิทยา ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
283 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
284 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
285 โรงเรียนบ้านป่าเหียง ต. แม่สัน อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
286 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก ต. แม่สัน อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
287 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ต. แม่สัน อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
288 โรงเรียนบ้านปันเต้า ต. แม่สัน อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
289 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
290 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
291 โรงเรียนบ้านนาจะลา ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
292 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
293 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
294 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
295 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
296 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
297 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
298 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
299 โรงเรียนสันโป่งวิทยา ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
300 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
301 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
302 โรงเรียนบ้านปงหลวง ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
303 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
304 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
305 โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
306 โรงเรียนบ้านแม่เลียง ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
307 โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
308 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
309 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
310 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
311 โรงเรียนวัดสาแล ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
312 โรงเรียนวัดหัวฝาย ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
313 โรงเรียนวัดท่าสี ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
314 โรงเรียนบ้านจำปุย ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
315 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
316 โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
317 โรงเรียนวัดบ้านแขม ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
318 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
319 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
320 โรงเรียนบ้านทาน ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
321 โรงเรียนบ้านวังตม ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
322 โรงเรียนบ้านนาแช่ ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
323 โรงเรียนวัดสบจาง ต. นาสัก อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
324 โรงเรียนบ้านปงแท่น ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
325 โรงเรียนบ้านนาสัก ต. นาสัก อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
326 โรงเรียนบ้านแม่หล่วง ต. นาสัก อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
327 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
328 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ต. นาสัก อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
329 โรงเรียนบ้านแม่จาง ต. นาสัก อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
330 โรงเรียนสบป้าดวิทยา ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
331 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
332 โรงเรียนสบเมาะวิทยา ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
333 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ต. สบปราบ อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
334 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ต. สบปราบ อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
335 โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง ต. สบปราบ อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
336 โรงเรียนบ้านวัฒนา ต. สบปราบ อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
337 โรงเรียนบ้านปงกา ต. แม่กัวะ อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
338 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ ต. แม่กัวะ อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
339 โรงเรียนบ้านวังยาว ต. แม่กัวะ อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
340 โรงเรียนบ้านอ้อ ต. แม่กัวะ อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
341 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา ต. สมัย อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
342 โรงเรียนบ้านเด่น ต. สมัย อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
343 โรงเรียนบ้านสมัย ต. สมัย อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
344 โรงเรียนบ้านน้ำหลง ต. สมัย อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
345 โรงเรียนบ้านอุมลอง ต. สมัย อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
346 โรงเรียนบ้านแก่น ต. นายาง อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
347 โรงเรียนนายางวิทยา ต. นายาง อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
348 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี ต. นายาง อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
349 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ต. แม่พริก อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
350 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน ต. แม่พริก อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
351 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง ต. พระบาทวังตวง อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
352 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ต. พระบาทวังตวง อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
353 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ต. แม่พริก อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
354 โรงเรียนต้นธงวิทยา ต. แม่ปุ อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
355 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ต. แม่พริก อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
356 โรงเรียนผาปังวิทยา ต. ผาปัง อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
357 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ต. แม่ปุ อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
358 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
359 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
360 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
361 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ต. นิคมพัฒนา อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
362 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
363 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
364 โรงเรียนเมืองมายวิทยา ต. บ้านแลง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
365 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
366 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
367 โรงเรียนสบจางวิทยา ต. นาสัก อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
368 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ต. เกาะคา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
369 โรงเรียนไหล่หินวิทยา ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
370 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
371 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ต. หลวงเหนือ อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
372 โรงเรียนประชาราชวิทยา ต. บ้านร้อง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
373 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
374 โรงเรียนวังเหนือวิทยา ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
375 โรงเรียนเถินวิทยา ต. เถินบุรี อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
376 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ต. เวียงมอก อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
377 โรงเรียนแม่พริกวิทยา ต. พระบาทวังตวง อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
378 โรงเรียนแม่ทะวิทยา ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
379 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ต. ดอนไฟ อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
380 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ต. บ้านบอม อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
381 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ต. สบปราบ อ. สบปราบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
382 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
383 โรงเรียนแม่สันวิทยา ต. แม่สัน อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
384 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
385 โรงเรียนเมืองปานวิทยา ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
386 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
387 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
388 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
389 ศูนย์การเรียน ปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
390 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
391 โรงเรียนพินิจวิทยา ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
392 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
393 โรงเรียนวิชชานารี ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
394 โรงเรียนผดุงวิทย์ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
395 โรงเรียนลำปางวิทยา ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
396 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
397 โรงเรียนไตรภพวิทยา ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
398 โรงเรียนอรุโณทัย ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
399 โรงเรียนมัธยมวิทยา ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
400 โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ ต. ศาลา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
401 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
402 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา ต. ศาลา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
403 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์ ต. ศาลา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
404 โรงเรียนดอนไชยวิทยา ต. หลวงเหนือ อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
405 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา ต. นาแก อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
406 โรงเรียนอักษรศิลป์ ต. ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
407 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ต. แม่พริก อ. แม่พริก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
408 โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน ต. ป่าตัน อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
409 โรงเรียนสมฤทัยวิทยาลำปาง ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
410 โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
411 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ ต. ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
412 โรงเรียนประชาวิทย์ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
413 โรงเรียนอนุบาลปรียาวรรณ ต. ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
414 โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
415 โรงเรียนสุนทรศึกษา ต. ป่าตัน อ. แม่ทะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
416 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
417 บุญเลิศสอนภาษา ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
418 กวดวิชากานต์มณี ต. อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
419 เมธาสิทธิ์วิทยา ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
420 ภูมินทร์บริบาล ลำปาง ต. อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
421 บ้านภาษาอังกฤษลำปาง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
422 อาลัมภางค์เทควันโด ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
423 กวดวิชาลำปางเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
424 กัญญากรภาษาลำปาง ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
425 กวดวิชาวรรณสรณ์ ลำปาง ต. อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
426 กวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ ลำปาง ต. อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
427 กวดวิชาอาจารย์ปิง ลำปาง ต. อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
428 ภาษาเกาหลีลำปาง ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
429 กวดวิชาบ้านครูช้อย ลำปาง ต. อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
430 กวดวิชาภูมิสัมฤทธิ์ ต. อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
431 กวดวิชาบ้านครูมนตรี ต. วังซ้าย อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
432 เสริมสวยคุณโจ ลำปาง ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
433 ภัทรภูมิคอมพิวเตอร์ ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
434 เสริมสวยมาลี ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
435 ลำปางธุรกิจคอมพิวเตอร์ ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
436 กมลชัยพิมพ์ดีด ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
437 นิติพรภาษาและคอมพิวเตอร์ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
438 บ้านครูสอนภาษา ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
439 ลำปางบริหารธุรกิจและภาษาต่างประเทศ ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
440 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ-ลำปาง ต. อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
441 ศิลปหัตถกรรมเพื่อการอาชีพ ต. บ้านร้อง อ. งาว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
442 กวดวิชาชัยยะ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
443 ภักดีวิทย์ ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
444 บ้านดนตรีลำปาง ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
445 กวดวิชาเรืองฤทธิ์ ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
446 ดนตรียามาฮ่าลำปาง ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
447 กวดวิชาโล่เงิน ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
448 กวดวิชาไอคิวอัพ ต. อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
449 กวดวิชาเพ็งใย ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
450 เสริมวิชาการลำปาง ต. อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
451 แม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาลำปาง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
452 กวดวิชาณฐอร ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
453 กวดวิชาบ้านพี่บอล ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
454 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษศรีชุม ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
455 สิริน ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
456 กวดวิชาไบรท์ฟิวเจอร์ ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
457 เดอะเบรน ลำปาง ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
458 สอนภาษาและกวดวิชาอิงลิช เซ็นเตอร์ ต. อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
459 สอนภาษาและกวดวิชายูบีบี ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
460 กวดวิชาชูส์ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
461 กวดวิชาบ้านกิตินา ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
462 กวดวิชาเฉลิมวิชญ์ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
463 กวดวิชาวิสาลวิทยา ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
464 กวดวิชาคณิตปัญญาเจริญ ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
465 กรุงเทพบริการ ลำปาง ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
466 กวดวิชาเบญจมาศ ต. ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
467 โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ ลอนดอนเฮ้าส์ ลำปาง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
468 กวดวิชาอ็องฟร้องซ์ ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
469 กวดวิชาบ้านครูสมโภชน์ (SP.DA) ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
470 กวดวิชาบ้านครูแวว ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
471 ลำปางอินเตอร์แคร์การบริบาล ต. ศาลา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
472 กวดวิชาพีเอ็มเซ็นเตอร์ ต. ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
473 โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
474 โรงเรียนนานาชาติแครนเบอร์รี่ ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
475 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
476 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
477 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ต. ศาลา อ. เกาะคา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
478 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
479 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว ต. หลวงใต้ อ. งาว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
480 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
481 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
482 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน ต. ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
483 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
484 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
485 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ ต. สบปราบ อ. สบปราบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
486 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
487 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
488 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
489 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
490 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
491 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
492 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ต. ศาลา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
493 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
494 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ต. แม่ปะ อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
495 วิทยาลัยเทคโนโลยีอ้อมอารี ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
496 วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
497 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
498 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ต. ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
499 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
500 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
501 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
502 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
503 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
504 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
505 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ต. ศาลา อ. เกาะคา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
506 มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
507 วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
508 โรงเรียนวอแก้ววิทยา ต. วอแก้ว อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
509 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
510 โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
511 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
512 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
513 โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
514 โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
515 โรงเรียนเทศบาล ป่าตันนาครัว ต. นาครัว อ. แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
516 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
517 โรงเรียนเทศบาลสิริราช ต. สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
518 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย ต. สบปราบ อ. สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
519 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
520 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
521 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาครัว ต. นาครัว อ. แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
522 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
523 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
524 โรงเรียนบ้านแม่สง ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
525 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1 บ้านป่าสัก ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
526 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ต. บ้านร้อง อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
527 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
528 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เกาะคา ต. เกาะคา อ. เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
529 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศิลา ต. เกาะคา อ. เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
530 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าผา ต. ท่าผา อ. เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
531 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาแก้ว ต. นาแก้ว อ. เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
532 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลลำปางหลวง ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
533 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังพร้าว ต. วังพร้าว อ. เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
534 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ศาลา ต. ศาลา อ. เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
535 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไหล่หิน ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
536 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลวงใต้ ต. หลวงใต้ อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
537 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลวงเหนือ ต. หลวงเหนือ อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
538 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
539 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่จอกฟ้า ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
540 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งผึ้ง ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
541 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ช่อฟ้า ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
542 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยวาด ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
543 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแจ้คอน ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
544 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านสา ต. บ้านสา อ. แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
545 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เถินบุรี ต. เถินบุรี อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
546 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าตาล ต. เถินบุรี อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
547 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวน้ำ ต. แม่มอก อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
548 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะพานหิน ต. แม่มอก อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
549 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กุ่มเนิ้งใต้ ต. แม่มอก อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
550 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุมลอง ต. ล้อมแรด อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
551 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ล้อมแรด ต. ล้อมแรด อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
552 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสลียมหวาน ต. เวียงมอก อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดห้วยริน ต. เวียงมอก อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
554 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าเกวียน ต. เวียงมอก อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
555 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่แสลม ต. เวียงมอก อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงมอก ต. เวียงมอก อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปางอ้า ต. เวียงมอก อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าเวียง ต. เวียงมอก อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองปาน ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาลาด ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฟ่อน ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดกล้วยหลวง ต. กล้วยแพะ อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองยาง ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุญเกิด ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองห้า ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โทกหัวช้าง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดม่อนจำศีล ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
568 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกาด ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
569 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่นาน้อย ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
570 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่ากล้วย ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
571 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศรีหมวดเกล้า ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
572 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลต้นธงชัย ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
573 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยฮี ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
574 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งโค้ง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
575 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทับหมาก ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
576 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
577 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบ่อแฮ้ว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
578 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นต้อง ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
579 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม่อนเขาแก้ว ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
580 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามัคคี ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
581 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาก่วมใต้ ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
582 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดงม่อนกระทิง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
583 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาครัว ต. นาครัว อ. แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
584 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.น้ำโจ้ ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
585 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ป่าตันนาครัว ต. นาครัว อ. แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
586 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ทะ ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
587 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสิริราช ต. สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
588 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เชียงรายบน ต. พระบาทวังตวง อ. แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
589 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ตั๋ง ต. พระบาทวังตวง อ. แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
590 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่ปุ ต. แม่ปุ อ. แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
591 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
592 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
593 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
594 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านใหม่ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
595 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังเหนือ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
596 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สบปราบ ต. สบปราบ อ. สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
597 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่กึ๊ด ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
598 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเสริมงาม ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
599 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ต๋ำ ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
600 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาเดา ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
601 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาไผ่ ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
602 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เสริมซ้าย ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
603 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดม่วงชุม ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
604 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปงยางคก ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
605 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ยามเหนือ ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
606 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งหลวง ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
607 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวียงเหนือ ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
608 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สันกำแพง ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
609 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวียงใต้ ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
610 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาบัว ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
611 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ห้างฉัตร ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
612 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ฮาว ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
613 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขามแดง ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
614 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปันง้าว ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
615 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาแส่ง ต. นาแส่ง อ. เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
616 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ใหม่พัฒนา ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
617 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แป้น ต. นาแก อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
618 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ฮ่าง ต. นาแก อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
619 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านโป่ง ต. บ้านโป่ง อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
620 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน็อต ต. บ้านโป่ง อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
621 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร้อง ต. บ้านร้อง อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
622 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่คำหล้า ต. บ้านร้อง อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
623 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาแดง ต. บ้านร้อง อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
624 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่งาวใต้ ต. บ้านร้อง อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
625 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปางหละ ต. บ้านหวด อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
626 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยทาก ต. บ้านหวด อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
627 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่พร้าว ต. บ้านหวด อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
628 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหวด ต. บ้านหวด อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
629 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหงใต้ ต. บ้านแหง อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
630 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ่อห้อ ต. บ้านแหง อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
631 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหงเหนือ ต. บ้านแหง อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
632 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่งอน ต. บ้านแหง อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
633 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ้อนใต้ ต. บ้านอ้อน อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
634 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสามเหลี่ยม ต. ปงเตา อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
635 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปงเตา ต. ปงเตา อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
636 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน้ำตื้น ต. ปงเตา อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
637 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านงิ้วงาม ต. แม่ตีบ อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
638 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดอกคำใต้ ต. แม่ตีบ อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
639 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ตีบหลวง ต. แม่ตีบ อ. งาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
640 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
641 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ตา ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
642 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเลาสู ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
643 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปียงใจ ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
644 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเมืองมาย ต. เมืองมาย อ. แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
645 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาไหม้ ต. เมืองมาย อ. แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
646 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่สุก ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
647 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วิเชตนคร ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
648 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาโป่ง ต. นาโป่ง อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
649 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาเบี้ยหลวง ต. นาโป่ง อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
650 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาโป่ง ต. นาโป่ง อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
651 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาไร่ ต. แม่ถอด อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
652 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ถอด ต. แม่ถอด อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
653 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เติน ต. แม่ถอด อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
654 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปางกุ่ม ต. แม่ปะ อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
655 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ามะเกว๋น ต. แม่ปะ อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
656 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าผา ต. แม่ปะ อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
657 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่วะ ต. แม่วะ อ. เถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
658 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สบลี ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
659 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าเหมี้ยง ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
660 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แจ่ม ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
661 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลวง ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
662 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศรีดอนมูล ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
663 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใหม่พัฒนา ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
664 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกว๋าว ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
665 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านขอ ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
666 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
667 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งฝาย ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
668 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนิคมพัฒนา ต. นิคมพัฒนา อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
669 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าขัว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
670 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านค่า ต. บ้านค่า อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
671 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า ต. บ้านเป้า อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
672 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านแลง ต. บ้านแลง อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
673 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสด็จ ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
674 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมาะพัฒนา ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
675 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทรายทอง ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
676 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทรายมูล ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
677 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเอื้อม ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
678 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบุณนาคพัฒนา ต. บุญนาคพัฒนา อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
679 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปงวัง ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
680 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพิชัย ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
681 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลดอนไฟ ต. ดอนไฟ อ. แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
682 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิ่ว ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
683 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บอม ต. บ้านบอม อ. แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
684 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังเงิน ต. วังเงิน อ. แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
685 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเสือ ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
686 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาปังหลวง ต. ผาปัง อ. แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
687 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาปังกลาง ต. ผาปัง อ. แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
688 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เชียงรายลุ่ม ต. แม่พริก อ. แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
689 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่พริกบน ต. แม่พริก อ. แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
690 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดห้วยขี้นก ต. แม่พริก อ. แม่พริก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
691 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทาน ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
692 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วังตม ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
693 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาแช่ ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
694 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอรวก ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
695 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สบจาง ต. นาสัก อ. แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
696 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสัก ต. นาสัก อ. แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
697 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแมส้าน ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
698 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
699 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกลาง ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
700 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สบป้าด ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
701 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งฮั้ว ต. ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
702 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังใหม่ ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
703 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่องเคาะ ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
704 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแก้ว ต. วังแก้ว อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
705 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังซ้าย ต. วังซ้าย อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
706 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังใต้ ต. วังใต้ อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
707 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าสัก ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
708 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งฮี ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
709 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปงวัง ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
710 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นฮ่าง ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
711 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปงถ้ำ ต. วังทอง อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
712 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตึงเหนือ ต. วังทอง อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
713 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เย็น ต. วังทอง อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
714 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตึงใต้ ต. วังทอง อ. วังเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
715 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนายาง ต. นายาง อ. สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
716 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่กัวะ ต. แม่กัวะ อ. สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
717 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัฒนา ต. สบปราบ อ. สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
718 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งพัฒนา ต. สบปราบ อ. สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
719 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัว ต. สมัย อ. สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
720 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอุมลอง ต. สมัย อ. สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
721 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมัยเหนือ ต. สมัย อ. สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
722 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดน้ำหลง ต. สมัย อ. สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
723 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด่น ต. สมัย อ. สบปราบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
724 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศรีลังกา ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
725 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เหล่ายาว ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
726 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกลางสันโป่ง ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
727 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โป่งน้ำร้อน ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
728 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปงแพ่ง ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
729 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเลียง ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
730 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน ต. แม่สัน อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
731 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว ต. วอแก้ว อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
732 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยางอ้อย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
733 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสันทราย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
734 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งเกวียน ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
735 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ตาลน้อย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
736 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหล่ม ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
737 รักลูกเนอร์สเซอรี่ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
738 สถานรับเลี้ยงเด็กพินิจเนอสเซอรี่ ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
739 อุ่นรักเนอสเซอรี่ ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
740 อรุโณทัยเนอร์สเซอรี่ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
741 สถานรับเลี้ยงเด็กเบญจศิริ ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
742 วิชชานารีเนอสเซอรี่ ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
743 สุนันทารับเลี้ยงเด็ก ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
744 โอมิการับเลี้ยงเด็ก ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
745 ไตรภพเนอร์สเซอรี่ ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
746 มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
747 ผดุงวิทย์เนอสเซอรี่ ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
748 อัสสัมชัญเนสเซอรี่ จังหวัดลำปาง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
749 รตินันท์เนอสเซอรี่ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
750 บ้านคอมครูนัช ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
751 สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูอ้อม ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
752 สถานรับเลี้ยงเด็กครูต่ายเนอสเซอรี่ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
753 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครลำปาง ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
754 สถานรับเลี้ยงเด็กมัธยมวิทยาเนอสเซอรี่ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
755 สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยานาวิน ศูนย์ลำปาง ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
756 บ้านเด็กเนอสซิ่งโฮม ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
757 ปรียาวรรณเนอสเซอรี่ ต. ล้อมแรด อ. เถิน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
758 ศักดิ์สุนันท์รับเลี้ยงเด็ก ต. แม่พริก อ. แม่พริก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
759 สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสอาดเนอร์สเซอรี่ ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
760 สมสมัยเนอร์สเซอรี่ ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
761 เตรียมอนุบาลไอคิว ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
762 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สถาบันพระบรมราชชนก
763 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
764 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
765 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
766 โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
767 โรงเรียนพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
768 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ต. ท่าผา อ. เกาะคา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
769 โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ ต. หลวงเหนือ อ. งาว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
770 โรงเรียนแม่สุกศึกษา ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
771 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
772 โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ต. ป่าตัน อ. แม่ทะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
773 โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
774 โรงเรียนบ้านหม้อศึกษา ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
775 ครอบครัว ไวยอริยโพชฌงค์ ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
776 ครอบครัว กิจพิทักษ์ ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน