ข้อมูลสถานศึกษา เชิงปริมาณ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562

สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง แยกตามขนาดสถานศึกษา (จำนวนนักเรียน/นักศึกษา)

สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง 776 แห่ง

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำนวนครูและบุคลากร จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา
1 โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง 116 คน 13 คน 11 ห้อง
2 โรงเรียนบ้านปงวัง ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง 27 คน 8 คน 5 ห้อง
3 โรงเรียนวัดต้นต้อง ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง 0 คน 1 คน 0 ห้อง
4 โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี) ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง 4 คน 1 คน 3 ห้อง
5 โรงเรียนวัดบ้านแลง ต. บุญนาคพัฒนา อ. เมืองลำปาง 26 คน 5 คน 8 ห้อง
6 โรงเรียนบ้านแม่อาง ต. บ้านแลง อ. เมืองลำปาง 73 คน 8 คน 8 ห้อง
7 โรงเรียนบ้านบุญนาค ต. บุญนาคพัฒนา อ. เมืองลำปาง 46 คน 7 คน 8 ห้อง
8 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ ต. บ้านแลง อ. เมืองลำปาง 40 คน 7 คน 8 ห้อง
9 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา ต. บ้านแลง อ. เมืองลำปาง 100 คน 10 คน 8 ห้อง
10 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ต. บ้านแลง อ. เมืองลำปาง 69 คน 10 คน 8 ห้อง
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ต. นิคมพัฒนา อ. เมืองลำปาง 87 คน 9 คน 9 ห้อง
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ต. นิคมพัฒนา อ. เมืองลำปาง 101 คน 9 คน 8 ห้อง
13 โรงเรียนวัดนาน้อย ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
14 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง 0 คน 1 คน 0 ห้อง
15 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง 67 คน 6 คน 8 ห้อง
16 โรงเรียนบ้านกาด ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง 0 คน 1 คน 0 ห้อง
17 โรงเรียนบ้านหมอสม ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
18 โรงเรียนบ้านสำเภา ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง 19 คน 6 คน 4 ห้อง
19 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 101 คน 14 คน 8 ห้อง
20 โรงเรียนบ้านเอื้อม ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
21 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง 98 คน 10 คน 8 ห้อง
22 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง 52 คน 11 คน 8 ห้อง
23 โรงเรียนวัดบ้านสัก ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง 45 คน 9 คน 8 ห้อง
24 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง 62 คน 9 คน 8 ห้อง
25 โรงเรียนบ้านปงสนุก ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง 2,247 คน 150 คน 60 ห้อง
26 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง 3,199 คน 217 คน 95 ห้อง
27 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง 142 คน 17 คน 8 ห้อง
28 โรงเรียนธงชัยวิทยา ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง 138 คน 19 คน 11 ห้อง
29 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 74 คน 7 คน 8 ห้อง
30 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ต. กล้วยแพะ อ. เมืองลำปาง 157 คน 16 คน 12 ห้อง
31 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น ต. กล้วยแพะ อ. เมืองลำปาง 61 คน 10 คน 7 ห้อง
32 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 66 คน 9 คน 8 ห้อง
33 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 46 คน 9 คน 8 ห้อง
34 โรงเรียนบ้านหนองยาง ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
35 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 509 คน 38 คน 23 ห้อง
36 โรงเรียนวัดบ้านเป้า ต. บ้านเป้า อ. เมืองลำปาง 0 คน 1 คน 0 ห้อง
37 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ต. บ้านเป้า อ. เมืองลำปาง 166 คน 17 คน 11 ห้อง
38 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ต. บ้านเป้า อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
39 โรงเรียนวัดค่ากลาง ต. บ้านค่า อ. เมืองลำปาง 72 คน 6 คน 9 ห้อง
40 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ ต. บ้านค่า อ. เมืองลำปาง 59 คน 11 คน 8 ห้อง
41 โรงเรียนบ้านสบค่อม ต. บ้านค่า อ. เมืองลำปาง 55 คน 7 คน 8 ห้อง
42 โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง ต. บ้านค่า อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
43 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ต. บ้านค่า อ. เมืองลำปาง 94 คน 14 คน 11 ห้อง
44 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง 56 คน 8 คน 9 ห้อง
45 โรงเรียนบ้านท่าโทก ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง 29 คน 6 คน 8 ห้อง
46 โรงเรียนวัดเสด็จ ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง 169 คน 13 คน 8 ห้อง
47 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง 52 คน 9 คน 8 ห้อง
48 โรงเรียนบ้านทรายมูล ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง 42 คน 8 คน 8 ห้อง
49 โรงเรียนบ้านจำค่า ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง 56 คน 8 คน 8 ห้อง
50 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง ต. บุญนาคพัฒนา อ. เมืองลำปาง 98 คน 9 คน 8 ห้อง
51 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ 66 คน 10 คน 8 ห้อง
52 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ 37 คน 5 คน 8 ห้อง
53 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ 127 คน 17 คน 11 ห้อง
54 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ต. นาครัว อ. แม่ทะ 146 คน 10 คน 9 ห้อง
55 โรงเรียนบ้านหนองถ้อย ต. นาครัว อ. แม่ทะ 0 คน 3 คน 0 ห้อง
56 โรงเรียนบ้านหลวง ต. นาครัว อ. แม่ทะ 36 คน 9 คน 6 ห้อง
57 โรงเรียนบ้านหลุก ต. นาครัว อ. แม่ทะ 73 คน 10 คน 8 ห้อง
58 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ต. นาครัว อ. แม่ทะ 85 คน 15 คน 9 ห้อง
59 โรงเรียนป่าตันวิทยา ต. ป่าตัน อ. แม่ทะ 114 คน 16 คน 11 ห้อง
60 โรงเรียนบ้านนาคต ต. ป่าตัน อ. แม่ทะ 80 คน 9 คน 9 ห้อง
61 โรงเรียนบ้านน้ำโจ้ ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ 0 คน 3 คน 0 ห้อง
62 โรงเรียนบ้านป่าจ้ำ ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ 0 คน 2 คน 0 ห้อง
63 โรงเรียนบ้านแม่ปุง ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ 0 คน 0 คน 0 ห้อง
64 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ 66 คน 7 คน 9 ห้อง
65 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ 158 คน 10 คน 11 ห้อง
66 โรงเรียนบ้านหนอง ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ 0 คน 0 คน 0 ห้อง
67 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ 62 คน 12 คน 12 ห้อง
68 โรงเรียนบ้านนาต๋ม ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ 46 คน 7 คน 8 ห้อง
69 โรงเรียนบ้านนากว้าว(กิ่ว) ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ 0 คน 0 คน 0 ห้อง
70 โรงเรียนบ้านบอม ต. บ้านบอม อ. แม่ทะ 128 คน 13 คน 9 ห้อง
71 โรงเรียนบ้านสันป่าเปา ต. สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ 0 คน 1 คน 0 ห้อง
72 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ต. สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ 164 คน 14 คน 11 ห้อง
73 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ต. สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ 61 คน 7 คน 8 ห้อง
74 โรงเรียนบ้านแม่วะ ต. สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ 0 คน 1 คน 0 ห้อง
75 โรงเรียนบ้านใหม่ ต. ดอนไฟ อ. แม่ทะ 0 คน 1 คน 0 ห้อง
76 โรงเรียนบ้านทุ่งตอน ต. วังเงิน อ. แม่ทะ 0 คน 0 คน 0 ห้อง
77 โรงเรียนบ้านนาดู่ ต. วังเงิน อ. แม่ทะ 19 คน 7 คน 6 ห้อง
78 โรงเรียนบ้านนาดง ต. วังเงิน อ. แม่ทะ 37 คน 5 คน 7 ห้อง
79 โรงเรียนบ้านปางมะโอ ต. วังเงิน อ. แม่ทะ 0 คน 0 คน 0 ห้อง
80 โรงเรียนบ้านนากวาง ต. ดอนไฟ อ. แม่ทะ 69 คน 7 คน 8 ห้อง
81 โรงเรียนบ้านนาบง ต. ดอนไฟ อ. แม่ทะ 49 คน 8 คน 8 ห้อง
82 โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ 0 คน 2 คน 0 ห้อง
83 โรงเรียนบ้านหัวเสือ ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ 0 คน 0 คน 0 ห้อง
84 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ 68 คน 8 คน 11 ห้อง
85 โรงเรียนวัดบ้านทุ่ง ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ 0 คน 0 คน 0 ห้อง
86 โรงเรียนบ้านสามขา ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ 82 คน 8 คน 8 ห้อง
87 โรงเรียนบ้านผาแมว ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ 49 คน 5 คน 8 ห้อง
88 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ ต. แม่มอก อ. เถิน 74 คน 9 คน 8 ห้อง
89 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ต. แม่มอก อ. เถิน 112 คน 15 คน 11 ห้อง
90 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ ต. แม่มอก อ. เถิน 84 คน 9 คน 8 ห้อง
91 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ต. แม่มอก อ. เถิน 116 คน 9 คน 8 ห้อง
92 โรงเรียนบ้านท่าเวียง ต. เวียงมอก อ. เถิน 115 คน 11 คน 8 ห้อง
93 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ต. เวียงมอก อ. เถิน 119 คน 12 คน 8 ห้อง
94 โรงเรียนบ้านปางอ้า ต. เวียงมอก อ. เถิน 122 คน 11 คน 8 ห้อง
95 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ต. เวียงมอก อ. เถิน 123 คน 14 คน 9 ห้อง
96 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา ต. เวียงมอก อ. เถิน 171 คน 16 คน 11 ห้อง
97 โรงเรียนแสลมวิทยา ต. เวียงมอก อ. เถิน 194 คน 16 คน 11 ห้อง
98 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ต. แม่วะ อ. เถิน 84 คน 11 คน 8 ห้อง
99 โรงเรียนแม่วะวิทยา ต. แม่วะ อ. เถิน 83 คน 14 คน 11 ห้อง
100 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต. แม่วะ อ. เถิน 62 คน 8 คน 8 ห้อง
101 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ต. แม่วะ อ. เถิน 99 คน 11 คน 9 ห้อง
102 โรงเรียนเถิน-ท่าผา ต. แม่ปะ อ. เถิน 87 คน 11 คน 8 ห้อง
103 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น ต. แม่ปะ อ. เถิน 75 คน 11 คน 9 ห้อง
104 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ต. แม่ปะ อ. เถิน 103 คน 13 คน 11 ห้อง
105 โรงเรียนบ้านดอนไชย ต. ล้อมแรด อ. เถิน 130 คน 0 คน 9 ห้อง
106 โรงเรียนบ้านหนองเตา ต. ล้อมแรด อ. เถิน 50 คน 9 คน 9 ห้อง
107 โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ ต. ล้อมแรด อ. เถิน 84 คน 10 คน 8 ห้อง
108 โรงเรียนบ้านเวียง ต. ล้อมแรด อ. เถิน 193 คน 14 คน 9 ห้อง
109 โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ต. ล้อมแรด อ. เถิน 563 คน 37 คน 23 ห้อง
110 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ต. ล้อมแรด อ. เถิน 198 คน 17 คน 11 ห้อง
111 โรงเรียนบ้านเหล่า ต. ล้อมแรด อ. เถิน 61 คน 0 คน 9 ห้อง
112 โรงเรียนบ้านท่า ต. เถินบุรี อ. เถิน 68 คน 7 คน 8 ห้อง
113 โรงเรียนวังหินวิทยา ต. เถินบุรี อ. เถิน 126 คน 15 คน 11 ห้อง
114 โรงเรียนบ้านป่าตาล ต. เถินบุรี อ. เถิน 121 คน 13 คน 8 ห้อง
115 โรงเรียนบ้านสองแคว ต. เถินบุรี อ. เถิน 27 คน 7 คน 6 ห้อง
116 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ต. แม่ถอด อ. เถิน 320 คน 20 คน 11 ห้อง
117 โรงเรียนบ้านแม่เติน ต. แม่ถอด อ. เถิน 59 คน 8 คน 8 ห้อง
118 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา ต. แม่ถอด อ. เถิน 93 คน 17 คน 11 ห้อง
119 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ต. นาโป่ง อ. เถิน 194 คน 20 คน 11 ห้อง
120 โรงเรียนบ้านสันหลวง ต. นาโป่ง อ. เถิน 0 คน 1 คน 0 ห้อง
121 โรงเรียนบ้านนาโป่ง ต. นาโป่ง อ. เถิน 35 คน 8 คน 8 ห้อง
122 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย ต. นาโป่ง อ. เถิน 62 คน 10 คน 8 ห้อง
123 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ต. ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ 190 คน 19 คน 11 ห้อง
124 โรงเรียนวังแก้ววิทยา ต. วังแก้ว อ. วังเหนือ 184 คน 22 คน 11 ห้อง
125 โรงเรียนบ้านแม่หีด ต. วังแก้ว อ. วังเหนือ 9 คน 4 คน 3 ห้อง
126 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ ต. ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ 38 คน 6 คน 6 ห้อง
127 โรงเรียนบ้านวังมน ต. ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ 38 คน 7 คน 8 ห้อง
128 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 13 คน 5 คน 7 ห้อง
129 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 129 คน 15 คน 8 ห้อง
130 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน ต. วังซ้าย อ. วังเหนือ 59 คน 8 คน 8 ห้อง
131 โรงเรียนบ้านป่าแขม ต. วังซ้าย อ. วังเหนือ 99 คน 9 คน 8 ห้อง
132 โรงเรียนบ้านแม่ม่า ต. ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ 17 คน 5 คน 4 ห้อง
133 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 413 คน 25 คน 16 ห้อง
134 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ต. วังซ้าย อ. วังเหนือ 69 คน 9 คน 8 ห้อง
135 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ต. วังซ้าย อ. วังเหนือ 100 คน 11 คน 8 ห้อง
136 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ ต. วังทอง อ. วังเหนือ 114 คน 11 คน 8 ห้อง
137 โรงเรียนบ้านแม่เย็น ต. วังทอง อ. วังเหนือ 47 คน 8 คน 8 ห้อง
138 โรงเรียนบ้านเมืองตึง ต. วังทอง อ. วังเหนือ 81 คน 10 คน 8 ห้อง
139 โรงเรียนวังทองวิทยา ต. วังทอง อ. วังเหนือ 129 คน 20 คน 11 ห้อง
140 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ 82 คน 13 คน 8 ห้อง
141 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ 32 คน 6 คน 7 ห้อง
142 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ 94 คน 13 คน 10 ห้อง
143 โรงเรียนบ้านวังโป่ง ต. วังใต้ อ. วังเหนือ 109 คน 14 คน 8 ห้อง
144 โรงเรียนบ้านแม่พริก ต. วังใต้ อ. วังเหนือ 49 คน 10 คน 8 ห้อง
145 โรงเรียนบ้านก่อ ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ 137 คน 12 คน 8 ห้อง
146 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ 174 คน 22 คน 11 ห้อง
147 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สาขาบ้านทุ่งฝูง ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ 0 คน 1 คน 0 ห้อง
148 โรงเรียนบ้านวังใหม่ ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ 111 คน 9 คน 8 ห้อง
149 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ต. หลวงเหนือ อ. งาว 591 คน 42 คน 29 ห้อง
150 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล ต. หลวงเหนือ อ. งาว 94 คน 10 คน 9 ห้อง
151 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง ต. บ้านแหง อ. งาว 85 คน 8 คน 8 ห้อง
152 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ ต. บ้านแหง อ. งาว 224 คน 20 คน 12 ห้อง
153 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา ต. นาแก อ. งาว 98 คน 14 คน 11 ห้อง
154 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา ต. นาแก อ. งาว 212 คน 21 คน 11 ห้อง
155 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ ต. หลวงใต้ อ. งาว 75 คน 10 คน 8 ห้อง
156 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ ต. แม่ตีบ อ. งาว 222 คน 20 คน 12 ห้อง
157 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม ต. แม่ตีบ อ. งาว 0 คน 2 คน 0 ห้อง
158 โรงเรียนบ้านทุ่ง ต. แม่ตีบ อ. งาว 94 คน 13 คน 9 ห้อง
159 โรงเรียนบ้านอ้อน ต. บ้านอ้อน อ. งาว 215 คน 20 คน 11 ห้อง
160 โรงเรียนบ้านแม่กวัก ต. บ้านอ้อน อ. งาว 47 คน 6 คน 8 ห้อง
161 โรงเรียนบ้านโป่ง ต. บ้านโป่ง อ. งาว 0 คน 0 คน 0 ห้อง
162 โรงเรียนบ้านสบพลึง ต. บ้านโป่ง อ. งาว 150 คน 17 คน 11 ห้อง
163 โรงเรียนบ้านใหม่ ต. บ้านโป่ง อ. งาว 64 คน 9 คน 8 ห้อง
164 โรงเรียนบ้านหวด ต. บ้านหวด อ. งาว 58 คน 7 คน 8 ห้อง
165 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ต. บ้านหวด อ. งาว 261 คน 17 คน 11 ห้อง
166 โรงเรียนบ้านปางหละ ต. บ้านหวด อ. งาว 0 คน 0 คน 0 ห้อง
167 โรงเรียนบ้านห้วยหก ต. บ้านอ้อน อ. งาว 6 คน 4 คน 4 ห้อง
168 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง ต. บ้านร้อง อ. งาว 14 คน 1 คน 3 ห้อง
169 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ต. บ้านร้อง อ. งาว 59 คน 9 คน 6 ห้อง
170 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว ต. บ้านร้อง อ. งาว 16 คน 1 คน 6 ห้อง
171 โรงเรียนผาแดงวิทยา ต. บ้านร้อง อ. งาว 114 คน 18 คน 11 ห้อง
172 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ ต. บ้านร้อง อ. งาว 17 คน 5 คน 6 ห้อง
173 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า ต. บ้านร้อง อ. งาว 7 คน 3 คน 4 ห้อง
174 โรงเรียนบ้านห้วยอูน ต. ปงเตา อ. งาว 105 คน 12 คน 8 ห้อง
175 โรงเรียนบ้านขุนแหง ต. ปงเตา อ. งาว 10 คน 1 คน 3 ห้อง
176 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ต. ปงเตา อ. งาว 97 คน 12 คน 11 ห้อง
177 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ต. ศาลา อ. เกาะคา 627 คน 43 คน 22 ห้อง
178 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ต. ท่าผา อ. เกาะคา 67 คน 10 คน 8 ห้อง
179 โรงเรียนศาลาวิทยา ต. ศาลา อ. เกาะคา 171 คน 16 คน 11 ห้อง
180 โรงเรียนบ้านนางแตน ต. ท่าผา อ. เกาะคา 0 คน 0 คน 0 ห้อง
181 โรงเรียนบ้านสองแควเหนือ ต. นาแก้ว อ. เกาะคา 0 คน 0 คน 0 ห้อง
182 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง ต. วังพร้าว อ. เกาะคา 60 คน 6 คน 8 ห้อง
183 โรงเรียนวังพร้าววิทยา ต. วังพร้าว อ. เกาะคา 154 คน 16 คน 11 ห้อง
184 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ต. วังพร้าว อ. เกาะคา 63 คน 10 คน 8 ห้อง
185 โรงเรียนวัดนาแก้ว ต. นาแส่ง อ. เกาะคา 89 คน 10 คน 12 ห้อง
186 โรงเรียนบ้านจอมปิง ต. นาแก้ว อ. เกาะคา 57 คน 5 คน 9 ห้อง
187 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ต. นาแก้ว อ. เกาะคา 114 คน 17 คน 11 ห้อง
188 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ต. นาแก้ว อ. เกาะคา 121 คน 16 คน 11 ห้อง
189 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ต. นาแก้ว อ. เกาะคา 54 คน 9 คน 8 ห้อง
190 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย ต. นาแส่ง อ. เกาะคา 46 คน 6 คน 9 ห้อง
191 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา 118 คน 14 คน 8 ห้อง
192 โรงเรียนบ้านท่าผา ต. ท่าผา อ. เกาะคา 153 คน 13 คน 9 ห้อง
193 โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา 189 คน 8 คน 9 ห้อง
194 โรงเรียนบ้านแม่ฮวก ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา 0 คน 1 คน 0 ห้อง
195 โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา 0 คน 0 คน 0 ห้อง
196 โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา 0 คน 1 คน 0 ห้อง
197 โรงเรียนบ้านดอนธรรม ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา 65 คน 9 คน 9 ห้อง
198 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา 84 คน 7 คน 9 ห้อง
199 โรงเรียนบ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา 0 คน 0 คน 0 ห้อง
200 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 559 คน 36 คน 18 ห้อง
201 โรงเรียนบ้านสาแพะ ต. บ้านสา อ. แจ้ห่ม 50 คน 10 คน 8 ห้อง
202 โรงเรียนบ้านสบฟ้า ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 48 คน 7 คน 8 ห้อง
203 โรงเรียนบ้านม่วงงาม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 8 คน 3 คน 5 ห้อง
204 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 59 คน 8 คน 8 ห้อง
205 โรงเรียนบ้านหนองนาว ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 109 คน 10 คน 8 ห้อง
206 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม 70 คน 8 คน 8 ห้อง
207 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม 34 คน 7 คน 7 ห้อง
208 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม 56 คน 8 คน 8 ห้อง
209 โรงเรียนบ้านปงคอบ ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม 20 คน 5 คน 7 ห้อง
210 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม 29 คน 2 คน 6 ห้อง
211 โรงเรียนชุมชนบ้านสา ต. บ้านสา อ. แจ้ห่ม 88 คน 10 คน 8 ห้อง
212 โรงเรียนบ้านแป้น ต. บ้านสา อ. แจ้ห่ม 101 คน 12 คน 8 ห้อง
213 โรงเรียนบ้านแม่สุก ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม 41 คน 8 คน 8 ห้อง
214 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม 150 คน 18 คน 11 ห้อง
215 โรงเรียนผาช่อวิทยา ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม 218 คน 20 คน 11 ห้อง
216 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม 12 คน 2 คน 5 ห้อง
217 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม 70 คน 8 คน 8 ห้อง
218 โรงเรียนบ้านหนองกอก ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม 3 คน 3 คน 2 ห้อง
219 โรงเรียนบ้านแม่ตา ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม 42 คน 12 คน 10 ห้อง
220 โรงเรียนบ้านแม่ตาใน ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม 18 คน 4 คน 8 ห้อง
221 โรงเรียนบ้านปงดอน ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม 8 คน 3 คน 5 ห้อง
222 โรงเรียนบ้านไฮ ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม 16 คน 3 คน 4 ห้อง
223 โรงเรียนบ้านเปียงใจ ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม 20 คน 6 คน 8 ห้อง
224 โรงเรียนบ้านเลาสู ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม 14 คน 4 คน 6 ห้อง
225 โรงเรียนไผ่งามวิทยา ต. เมืองมาย อ. แจ้ห่ม 197 คน 20 คน 11 ห้อง
226 โรงเรียนบ้านนางาม ต. เมืองมาย อ. แจ้ห่ม 11 คน 4 คน 6 ห้อง
227 โรงเรียนบ้านแม่เบิน ต. เมืองมาย อ. แจ้ห่ม 11 คน 5 คน 6 ห้อง
228 โรงเรียนบ้านนาไหม้ ต. เมืองมาย อ. แจ้ห่ม 13 คน 5 คน 4 ห้อง
229 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม 30 คน 7 คน 8 ห้อง
230 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม 32 คน 6 คน 8 ห้อง
231 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม 202 คน 21 คน 11 ห้อง
232 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม 31 คน 6 คน 8 ห้อง
233 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม 18 คน 5 คน 6 ห้อง
234 โรงเรียนบ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม 14 คน 2 คน 5 ห้อง
235 โรงเรียนบ้านไร่ ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน 71 คน 10 คน 8 ห้อง
236 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน 48 คน 8 คน 7 ห้อง
237 โรงเรียนบ้านขาม ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน 49 คน 6 คน 8 ห้อง
238 โรงเรียนบ้านกล้วย ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน 50 คน 9 คน 8 ห้อง
239 โรงเรียนบ้านหัวเมือง ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน 76 คน 10 คน 8 ห้อง
240 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 20 คน 5 คน 8 ห้อง
241 โรงเรียนบ้านทุ่ง ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 31 คน 9 คน 8 ห้อง
242 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 166 คน 12 คน 8 ห้อง
243 โรงเรียนบ้านสบลี ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 65 คน 6 คน 8 ห้อง
244 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 184 คน 17 คน 11 ห้อง
245 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 45 คน 7 คน 8 ห้อง
246 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 105 คน 8 คน 8 ห้อง
247 โรงเรียนบ้านน้ำจำ ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน 47 คน 10 คน 7 ห้อง
248 โรงเรียนบ้านแพะ ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน 76 คน 12 คน 8 ห้อง
249 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน 56 คน 9 คน 8 ห้อง
250 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน 39 คน 9 คน 7 ห้อง
251 โรงเรียนบ้านดอนไชย ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน 10 คน 15 คน 5 ห้อง
252 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน 17 คน 4 คน 6 ห้อง
253 โรงเรียนบ้านขอวิทยา ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน 62 คน 12 คน 10 ห้อง
254 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน 33 คน 7 คน 8 ห้อง
255 โรงเรียนบ้านป่าเหว ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน 114 คน 13 คน 8 ห้อง
256 โรงเรียนบ้านปางดะ ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน 48 คน 6 คน 8 ห้อง
257 โรงเรียนบ้านม่วง ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน 56 คน 5 คน 8 ห้อง
258 โรงเรียนบ้านหนอง ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน 9 คน 4 คน 3 ห้อง
259 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน 7 คน 3 คน 3 ห้อง
260 โรงเรียนปลายนาวิทยา ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน 53 คน 9 คน 8 ห้อง
261 โรงเรียนบ้านถ้ำ ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน 27 คน 3 คน 8 ห้อง
262 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน 53 คน 9 คน 8 ห้อง
263 โรงเรียนบ้านจ๋ง ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน 35 คน 2 คน 7 ห้อง
264 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน 32 คน 3 คน 8 ห้อง
265 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน 28 คน 4 คน 8 ห้อง
266 โรงเรียนบ้านทุ่งปง ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน 13 คน 2 คน 6 ห้อง
267 โรงเรียนบ้านเฮี้ย ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน 3 คน 0 คน 2 ห้อง
268 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร 810 คน 45 คน 24 ห้อง
269 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร 48 คน 10 คน 8 ห้อง
270 โรงเรียนบ้านปันง้าว ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร 62 คน 11 คน 8 ห้อง
271 โรงเรียนบ้านสันทราย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร 62 คน 6 คน 8 ห้อง
272 โรงเรียนบ้านยางอ้อย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร 35 คน 7 คน 8 ห้อง
273 โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร 5 คน 1 คน 4 ห้อง
274 โรงเรียนบ้านดอนหัววัง ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร 0 คน 0 คน 0 ห้อง
275 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร 25 คน 6 คน 8 ห้อง
276 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร 108 คน 13 คน 11 ห้อง
277 โรงเรียนบ้านสัน ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร 44 คน 10 คน 8 ห้อง
278 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร 30 คน 11 คน 8 ห้อง
279 โรงเรียนบ้านทุ่งผา ต. วอแก้ว อ. ห้างฉัตร 0 คน 0 คน 0 ห้อง
280 โรงเรียนบ้านทุ่งหก ต. วอแก้ว อ. ห้างฉัตร 58 คน 13 คน 8 ห้อง
281 โรงเรียนบ้านเหล่า ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร 151 คน 25 คน 9 ห้อง
282 โรงเรียนเมืองยาววิทยา ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร 183 คน 19 คน 12 ห้อง
283 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร 0 คน 0 คน 0 ห้อง
284 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร 192 คน 14 คน 9 ห้อง
285 โรงเรียนบ้านป่าเหียง ต. แม่สัน อ. ห้างฉัตร 0 คน 1 คน 0 ห้อง
286 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก ต. แม่สัน อ. ห้างฉัตร 115 คน 12 คน 8 ห้อง
287 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ต. แม่สัน อ. ห้างฉัตร 45 คน 7 คน 8 ห้อง
288 โรงเรียนบ้านปันเต้า ต. แม่สัน อ. ห้างฉัตร 6 คน 1 คน 4 ห้อง
289 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม 34 คน 10 คน 8 ห้อง
290 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม 0 คน 1 คน 0 ห้อง
291 โรงเรียนบ้านนาจะลา ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม 0 คน 4 คน 0 ห้อง
292 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม 105 คน 12 คน 11 ห้อง
293 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม 64 คน 10 คน 8 ห้อง
294 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม 0 คน 2 คน 0 ห้อง
295 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม 76 คน 9 คน 8 ห้อง
296 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม 0 คน 3 คน 0 ห้อง
297 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม 180 คน 17 คน 12 ห้อง
298 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม 43 คน 8 คน 8 ห้อง
299 โรงเรียนสันโป่งวิทยา ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม 117 คน 20 คน 11 ห้อง
300 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม 33 คน 9 คน 9 ห้อง
301 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม 36 คน 10 คน 8 ห้อง
302 โรงเรียนบ้านปงหลวง ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม 0 คน 1 คน 0 ห้อง
303 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม 90 คน 10 คน 9 ห้อง
304 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม 264 คน 19 คน 12 ห้อง
305 โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม 0 คน 2 คน 0 ห้อง
306 โรงเรียนบ้านแม่เลียง ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม 0 คน 3 คน 0 ห้อง
307 โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม 0 คน 2 คน 0 ห้อง
308 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 63 คน 10 คน 8 ห้อง
309 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 517 คน 29 คน 22 ห้อง
310 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 59 คน 10 คน 9 ห้อง
311 โรงเรียนวัดสาแล ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 57 คน 10 คน 8 ห้อง
312 โรงเรียนวัดหัวฝาย ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ 66 คน 9 คน 8 ห้อง
313 โรงเรียนวัดท่าสี ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ 74 คน 11 คน 8 ห้อง
314 โรงเรียนบ้านจำปุย ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ 90 คน 11 คน 8 ห้อง
315 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ 50 คน 12 คน 8 ห้อง
316 โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 0 คน 4 คน 0 ห้อง
317 โรงเรียนวัดบ้านแขม ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 218 คน 17 คน 9 ห้อง
318 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 1,236 คน 60 คน 40 ห้อง
319 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ 152 คน 21 คน 11 ห้อง
320 โรงเรียนบ้านทาน ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ 118 คน 12 คน 8 ห้อง
321 โรงเรียนบ้านวังตม ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ 45 คน 9 คน 8 ห้อง
322 โรงเรียนบ้านนาแช่ ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ 53 คน 11 คน 8 ห้อง
323 โรงเรียนวัดสบจาง ต. นาสัก อ. แม่เมาะ 60 คน 11 คน 9 ห้อง
324 โรงเรียนบ้านปงแท่น ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ 0 คน 0 คน 0 ห้อง
325 โรงเรียนบ้านนาสัก ต. นาสัก อ. แม่เมาะ 97 คน 12 คน 8 ห้อง
326 โรงเรียนบ้านแม่หล่วง ต. นาสัก อ. แม่เมาะ 0 คน 0 คน 0 ห้อง
327 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ 36 คน 4 คน 6 ห้อง
328 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ต. นาสัก อ. แม่เมาะ 151 คน 19 คน 11 ห้อง
329 โรงเรียนบ้านแม่จาง ต. นาสัก อ. แม่เมาะ 47 คน 9 คน 8 ห้อง
330 โรงเรียนสบป้าดวิทยา ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ 142 คน 21 คน 11 ห้อง
331 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ 54 คน 9 คน 8 ห้อง
332 โรงเรียนสบเมาะวิทยา ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ 117 คน 18 คน 11 ห้อง
333 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ต. สบปราบ อ. สบปราบ 382 คน 15 คน 12 ห้อง
334 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ต. สบปราบ อ. สบปราบ 152 คน 12 คน 8 ห้อง
335 โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง ต. สบปราบ อ. สบปราบ 0 คน 0 คน 0 ห้อง
336 โรงเรียนบ้านวัฒนา ต. สบปราบ อ. สบปราบ 0 คน 0 คน 0 ห้อง
337 โรงเรียนบ้านปงกา ต. แม่กัวะ อ. สบปราบ 0 คน 2 คน 0 ห้อง
338 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ ต. แม่กัวะ อ. สบปราบ 232 คน 13 คน 10 ห้อง
339 โรงเรียนบ้านวังยาว ต. แม่กัวะ อ. สบปราบ 0 คน 3 คน 0 ห้อง
340 โรงเรียนบ้านอ้อ ต. แม่กัวะ อ. สบปราบ 0 คน 1 คน 0 ห้อง
341 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา ต. สมัย อ. สบปราบ 174 คน 17 คน 11 ห้อง
342 โรงเรียนบ้านเด่น ต. สมัย อ. สบปราบ 96 คน 10 คน 8 ห้อง
343 โรงเรียนบ้านสมัย ต. สมัย อ. สบปราบ 94 คน 9 คน 8 ห้อง
344 โรงเรียนบ้านน้ำหลง ต. สมัย อ. สบปราบ 64 คน 8 คน 8 ห้อง
345 โรงเรียนบ้านอุมลอง ต. สมัย อ. สบปราบ 45 คน 8 คน 8 ห้อง
346 โรงเรียนบ้านแก่น ต. นายาง อ. สบปราบ 41 คน 10 คน 8 ห้อง
347 โรงเรียนนายางวิทยา ต. นายาง อ. สบปราบ 85 คน 14 คน 11 ห้อง
348 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี ต. นายาง อ. สบปราบ 44 คน 9 คน 9 ห้อง
349 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ต. แม่พริก อ. แม่พริก 137 คน 14 คน 8 ห้อง
350 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน ต. แม่พริก อ. แม่พริก 115 คน 10 คน 8 ห้อง
351 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง ต. พระบาทวังตวง อ. แม่พริก 91 คน 11 คน 8 ห้อง
352 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ต. พระบาทวังตวง อ. แม่พริก 146 คน 18 คน 11 ห้อง
353 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ต. แม่พริก อ. แม่พริก 59 คน 8 คน 8 ห้อง
354 โรงเรียนต้นธงวิทยา ต. แม่ปุ อ. แม่พริก 155 คน 19 คน 11 ห้อง
355 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ต. แม่พริก อ. แม่พริก 82 คน 14 คน 11 ห้อง
356 โรงเรียนผาปังวิทยา ต. ผาปัง อ. แม่พริก 101 คน 16 คน 11 ห้อง
357 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ต. แม่ปุ อ. แม่พริก 65 คน 8 คน 8 ห้อง
358 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 3,989 คน 211 คน 98 ห้อง
359 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง 3,163 คน 169 คน 77 ห้อง
360 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 1,084 คน 91 คน 36 ห้อง
361 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ต. นิคมพัฒนา อ. เมืองลำปาง 128 คน 21 คน 7 ห้อง
362 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง 453 คน 48 คน 16 ห้อง
363 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง 153 คน 20 คน 9 ห้อง
364 โรงเรียนเมืองมายวิทยา ต. บ้านแลง อ. เมืองลำปาง 109 คน 17 คน 9 ห้อง
365 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 845 คน 0 คน 35 ห้อง
366 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 812 คน 68 คน 27 ห้อง
367 โรงเรียนสบจางวิทยา ต. นาสัก อ. แม่เมาะ 118 คน 21 คน 7 ห้อง
368 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ต. เกาะคา อ. เกาะคา 106 คน 18 คน 7 ห้อง
369 โรงเรียนไหล่หินวิทยา ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา 128 คน 18 คน 8 ห้อง
370 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 987 คน 63 คน 32 ห้อง
371 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ต. หลวงเหนือ อ. งาว 850 คน 58 คน 29 ห้อง
372 โรงเรียนประชาราชวิทยา ต. บ้านร้อง อ. งาว 217 คน 21 คน 9 ห้อง
373 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 1,139 คน 73 คน 39 ห้อง
374 โรงเรียนวังเหนือวิทยา ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 1,203 คน 94 คน 36 ห้อง
375 โรงเรียนเถินวิทยา ต. เถินบุรี อ. เถิน 1,219 คน 83 คน 40 ห้อง
376 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ต. เวียงมอก อ. เถิน 400 คน 35 คน 14 ห้อง
377 โรงเรียนแม่พริกวิทยา ต. พระบาทวังตวง อ. แม่พริก 253 คน 20 คน 15 ห้อง
378 โรงเรียนแม่ทะวิทยา ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ 232 คน 23 คน 13 ห้อง
379 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ต. ดอนไฟ อ. แม่ทะ 117 คน 17 คน 12 ห้อง
380 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ต. บ้านบอม อ. แม่ทะ 200 คน 22 คน 12 ห้อง
381 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ต. สบปราบ อ. สบปราบ 796 คน 68 คน 27 ห้อง
382 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร 422 คน 35 คน 15 ห้อง
383 โรงเรียนแม่สันวิทยา ต. แม่สัน อ. ห้างฉัตร 218 คน 24 คน 12 ห้อง
384 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร 88 คน 16 คน 6 ห้อง
385 โรงเรียนเมืองปานวิทยา ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน 247 คน 29 คน 12 ห้อง
386 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน 193 คน 27 คน 12 ห้อง
387 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน 231 คน 21 คน 11 ห้อง
388 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน 161 คน 18 คน 6 ห้อง
389 ศูนย์การเรียน ปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 212 คน 0 คน 3 ห้อง
390 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 169 คน 15 คน 12 ห้อง
391 โรงเรียนพินิจวิทยา ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 1,253 คน 80 คน 36 ห้อง
392 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง 33 คน 13 คน 3 ห้อง
393 โรงเรียนวิชชานารี ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง 547 คน 37 คน 23 ห้อง
394 โรงเรียนผดุงวิทย์ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 846 คน 47 คน 29 ห้อง
395 โรงเรียนลำปางวิทยา ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 683 คน 23 คน 18 ห้อง
396 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 3,487 คน 294 คน 101 ห้อง
397 โรงเรียนไตรภพวิทยา ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง 592 คน 32 คน 24 ห้อง
398 โรงเรียนอรุโณทัย ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 523 คน 27 คน 21 ห้อง
399 โรงเรียนมัธยมวิทยา ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 2,548 คน 94 คน 60 ห้อง
400 โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ ต. ศาลา อ. เกาะคา 104 คน 9 คน 9 ห้อง
401 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา 646 คน 26 คน 24 ห้อง
402 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา ต. ศาลา อ. เกาะคา 450 คน 16 คน 15 ห้อง
403 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์ ต. ศาลา อ. เกาะคา 21 คน 5 คน 3 ห้อง
404 โรงเรียนดอนไชยวิทยา ต. หลวงเหนือ อ. งาว 1,561 คน 87 คน 51 ห้อง
405 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา ต. นาแก อ. งาว 122 คน 18 คน 15 ห้อง
406 โรงเรียนอักษรศิลป์ ต. ล้อมแรด อ. เถิน 179 คน 10 คน 9 ห้อง
407 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ต. แม่พริก อ. แม่พริก 600 คน 38 คน 28 ห้อง
408 โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน ต. ป่าตัน อ. แม่ทะ 273 คน 14 คน 12 ห้อง
409 โรงเรียนสมฤทัยวิทยาลำปาง ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร 23 คน 7 คน 6 ห้อง
410 โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 26 คน 13 คน 9 ห้อง
411 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ ต. ล้อมแรด อ. เถิน 135 คน 10 คน 6 ห้อง
412 โรงเรียนประชาวิทย์ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 876 คน 63 คน 36 ห้อง
413 โรงเรียนอนุบาลปรียาวรรณ ต. ล้อมแรด อ. เถิน 95 คน 5 คน 3 ห้อง
414 โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง 355 คน 21 คน 13 ห้อง
415 โรงเรียนสุนทรศึกษา ต. ป่าตัน อ. แม่ทะ 325 คน 19 คน 15 ห้อง
416 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร 202 คน 9 คน 6 ห้อง
417 บุญเลิศสอนภาษา ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง 11 คน 0 คน 1 ห้อง
418 กวดวิชากานต์มณี ต. อ. 297 คน 0 คน 6 ห้อง
419 เมธาสิทธิ์วิทยา ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 276 คน 0 คน 6 ห้อง
420 ภูมินทร์บริบาล ลำปาง ต. อ. 24 คน 0 คน 1 ห้อง
421 บ้านภาษาอังกฤษลำปาง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 80 คน 0 คน 2 ห้อง
422 อาลัมภางค์เทควันโด ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 48 คน 0 คน 1 ห้อง
423 กวดวิชาลำปางเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง 20 คน 0 คน 1 ห้อง
424 กัญญากรภาษาลำปาง ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง 90 คน 0 คน 2 ห้อง
425 กวดวิชาวรรณสรณ์ ลำปาง ต. อ. 82 คน 0 คน 2 ห้อง
426 กวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ ลำปาง ต. อ. 500 คน 0 คน 10 ห้อง
427 กวดวิชาอาจารย์ปิง ลำปาง ต. อ. 6 คน 0 คน 1 ห้อง
428 ภาษาเกาหลีลำปาง ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 109 คน 0 คน 3 ห้อง
429 กวดวิชาบ้านครูช้อย ลำปาง ต. อ. 73 คน 0 คน 2 ห้อง
430 กวดวิชาภูมิสัมฤทธิ์ ต. อ. 145 คน 0 คน 3 ห้อง
431 กวดวิชาบ้านครูมนตรี ต. วังซ้าย อ. วังเหนือ 52 คน 0 คน 2 ห้อง
432 เสริมสวยคุณโจ ลำปาง ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 13 คน 0 คน 1 ห้อง
433 ภัทรภูมิคอมพิวเตอร์ ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 38 คน 0 คน 1 ห้อง
434 เสริมสวยมาลี ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 13 คน 0 คน 1 ห้อง
435 ลำปางธุรกิจคอมพิวเตอร์ ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
436 กมลชัยพิมพ์ดีด ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
437 นิติพรภาษาและคอมพิวเตอร์ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
438 บ้านครูสอนภาษา ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
439 ลำปางบริหารธุรกิจและภาษาต่างประเทศ ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
440 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ-ลำปาง ต. อ. 105 คน 0 คน 3 ห้อง
441 ศิลปหัตถกรรมเพื่อการอาชีพ ต. บ้านร้อง อ. งาว 0 คน 0 คน 0 ห้อง
442 กวดวิชาชัยยะ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 9 คน 0 คน 1 ห้อง
443 ภักดีวิทย์ ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 31 คน 0 คน 1 ห้อง
444 บ้านดนตรีลำปาง ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
445 กวดวิชาเรืองฤทธิ์ ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
446 ดนตรียามาฮ่าลำปาง ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง 1,424 คน 0 คน 29 ห้อง
447 กวดวิชาโล่เงิน ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 340 คน 0 คน 7 ห้อง
448 กวดวิชาไอคิวอัพ ต. อ. 29 คน 0 คน 1 ห้อง
449 กวดวิชาเพ็งใย ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 46 คน 0 คน 1 ห้อง
450 เสริมวิชาการลำปาง ต. อ. 396 คน 0 คน 8 ห้อง
451 แม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาลำปาง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 414 คน 0 คน 9 ห้อง
452 กวดวิชาณฐอร ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 2,364 คน 0 คน 48 ห้อง
453 กวดวิชาบ้านพี่บอล ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
454 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษศรีชุม ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
455 สิริน ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง 264 คน 0 คน 6 ห้อง
456 กวดวิชาไบรท์ฟิวเจอร์ ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
457 เดอะเบรน ลำปาง ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง 540 คน 0 คน 11 ห้อง
458 สอนภาษาและกวดวิชาอิงลิช เซ็นเตอร์ ต. อ. 90 คน 0 คน 2 ห้อง
459 สอนภาษาและกวดวิชายูบีบี ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 98 คน 0 คน 2 ห้อง
460 กวดวิชาชูส์ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 54 คน 0 คน 2 ห้อง
461 กวดวิชาบ้านกิตินา ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 15 คน 0 คน 1 ห้อง
462 กวดวิชาเฉลิมวิชญ์ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
463 กวดวิชาวิสาลวิทยา ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง 164 คน 0 คน 4 ห้อง
464 กวดวิชาคณิตปัญญาเจริญ ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 75 คน 0 คน 2 ห้อง
465 กรุงเทพบริการ ลำปาง ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
466 กวดวิชาเบญจมาศ ต. ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ 7 คน 0 คน 1 ห้อง
467 โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ ลอนดอนเฮ้าส์ ลำปาง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 219 คน 0 คน 5 ห้อง
468 กวดวิชาอ็องฟร้องซ์ ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 392 คน 0 คน 8 ห้อง
469 กวดวิชาบ้านครูสมโภชน์ (SP.DA) ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 108 คน 0 คน 3 ห้อง
470 กวดวิชาบ้านครูแวว ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 296 คน 0 คน 6 ห้อง
471 ลำปางอินเตอร์แคร์การบริบาล ต. ศาลา อ. เกาะคา 0 คน 0 คน 0 ห้อง
472 กวดวิชาพีเอ็มเซ็นเตอร์ ต. ล้อมแรด อ. เถิน 70 คน 0 คน 2 ห้อง
473 โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง 93 คน 16 คน 12 ห้อง
474 โรงเรียนนานาชาติแครนเบอร์รี่ ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 69 คน 5 คน 8 ห้อง
475 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 1,407 คน 7 คน 4 ห้อง
476 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 423 คน 4 คน 3 ห้อง
477 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ต. ศาลา อ. เกาะคา 434 คน 0 คน 3 ห้อง
478 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมงาม ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 312 คน 2 คน 3 ห้อง
479 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว ต. หลวงใต้ อ. งาว 533 คน 4 คน 3 ห้อง
480 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 384 คน 8 คน 3 ห้อง
481 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 515 คน 4 คน 3 ห้อง
482 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน ต. ล้อมแรด อ. เถิน 742 คน 0 คน 3 ห้อง
483 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก 341 คน 4 คน 3 ห้อง
484 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ 588 คน 7 คน 3 ห้อง
485 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ ต. สบปราบ อ. สบปราบ 242 คน 0 คน 3 ห้อง
486 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร 709 คน 12 คน 3 ห้อง
487 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน 589 คน 11 คน 3 ห้อง
488 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 5,451 คน 263 คน 55 ห้อง
489 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 2,755 คน 156 คน 26 ห้อง
490 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 142 คน 0 คน 3 ห้อง
491 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 920 คน 50 คน 5 ห้อง
492 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ต. ศาลา อ. เกาะคา 1,413 คน 85 คน 26 ห้อง
493 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 415 คน 0 คน 5 ห้อง
494 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ต. แม่ปะ อ. เถิน 842 คน 37 คน 11 ห้อง
495 วิทยาลัยเทคโนโลยีอ้อมอารี ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา 0 คน 0 คน 0 ห้อง
496 วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 8 คน 0 คน 2 ห้อง
497 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 264 คน 0 คน 5 ห้อง
498 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ต. ล้อมแรด อ. เถิน 394 คน 0 คน 5 ห้อง
499 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง 395 คน 0 คน 19 ห้อง
500 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
501 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 70 คน 0 คน 4 ห้อง
502 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร 0 คน 0 คน 0 ห้อง
503 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 6,665 คน 723 คน 18 ห้อง
504 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง 1,366 คน 201 คน 65 ห้อง
505 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ต. ศาลา อ. เกาะคา 315 คน 73 คน 13 ห้อง
506 มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 445 คน 0 คน 5 ห้อง
507 วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
508 โรงเรียนวอแก้ววิทยา ต. วอแก้ว อ. ห้างฉัตร 76 คน 0 คน 11 ห้อง
509 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง 393 คน 0 คน 19 ห้อง
510 โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 354 คน 0 คน 18 ห้อง
511 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง 810 คน 0 คน 38 ห้อง
512 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 738 คน 0 คน 34 ห้อง
513 โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 136 คน 0 คน 9 ห้อง
514 โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 546 คน 0 คน 30 ห้อง
515 โรงเรียนเทศบาล ป่าตันนาครัว ต. นาครัว อ. แม่ทะ 159 คน 0 คน 11 ห้อง
516 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 548 คน 0 คน 24 ห้อง
517 โรงเรียนเทศบาลสิริราช ต. สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ 50 คน 0 คน 3 ห้อง
518 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย ต. สบปราบ อ. สบปราบ 373 คน 0 คน 19 ห้อง
519 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร 156 คน 0 คน 8 ห้อง
520 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 93 คน 0 คน 6 ห้อง
521 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาครัว ต. นาครัว อ. แม่ทะ 109 คน 0 คน 7 ห้อง
522 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ 69 คน 0 คน 3 ห้อง
523 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ 226 คน 0 คน 12 ห้อง
524 โรงเรียนบ้านแม่สง ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ 109 คน 0 คน 9 ห้อง
525 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 1 บ้านป่าสัก ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ 18 คน 0 คน 3 ห้อง
526 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ต. บ้านร้อง อ. งาว 102 คน 0 คน 6 ห้อง
527 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน 94 คน 0 คน 4 ห้อง
528 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เกาะคา ต. เกาะคา อ. เกาะคา 37 คน 0 คน 1 ห้อง
529 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศิลา ต. เกาะคา อ. เกาะคา 32 คน 0 คน 1 ห้อง
530 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าผา ต. ท่าผา อ. เกาะคา 62 คน 0 คน 1 ห้อง
531 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาแก้ว ต. นาแก้ว อ. เกาะคา 86 คน 0 คน 1 ห้อง
532 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลลำปางหลวง ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา 49 คน 0 คน 1 ห้อง
533 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังพร้าว ต. วังพร้าว อ. เกาะคา 56 คน 0 คน 1 ห้อง
534 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ศาลา ต. ศาลา อ. เกาะคา 36 คน 0 คน 1 ห้อง
535 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไหล่หิน ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา 38 คน 0 คน 1 ห้อง
536 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลวงใต้ ต. หลวงใต้ อ. งาว 72 คน 0 คน 1 ห้อง
537 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลวงเหนือ ต. หลวงเหนือ อ. งาว 18 คน 0 คน 1 ห้อง
538 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 29 คน 0 คน 1 ห้อง
539 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่จอกฟ้า ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม 10 คน 0 คน 1 ห้อง
540 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งผึ้ง ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม 7 คน 0 คน 1 ห้อง
541 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ช่อฟ้า ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม 13 คน 0 คน 1 ห้อง
542 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยวาด ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม 33 คน 0 คน 1 ห้อง
543 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแจ้คอน ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม 16 คน 0 คน 1 ห้อง
544 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านสา ต. บ้านสา อ. แจ้ห่ม 65 คน 0 คน 1 ห้อง
545 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เถินบุรี ต. เถินบุรี อ. เถิน 52 คน 0 คน 1 ห้อง
546 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าตาล ต. เถินบุรี อ. เถิน 31 คน 0 คน 1 ห้อง
547 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวน้ำ ต. แม่มอก อ. เถิน 22 คน 0 คน 1 ห้อง
548 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะพานหิน ต. แม่มอก อ. เถิน 19 คน 0 คน 1 ห้อง
549 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กุ่มเนิ้งใต้ ต. แม่มอก อ. เถิน 44 คน 0 คน 1 ห้อง
550 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุมลอง ต. ล้อมแรด อ. เถิน 22 คน 0 คน 1 ห้อง
551 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ล้อมแรด ต. ล้อมแรด อ. เถิน 22 คน 0 คน 1 ห้อง
552 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสลียมหวาน ต. เวียงมอก อ. เถิน 18 คน 0 คน 1 ห้อง
553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดห้วยริน ต. เวียงมอก อ. เถิน 22 คน 0 คน 1 ห้อง
554 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าเกวียน ต. เวียงมอก อ. เถิน 28 คน 0 คน 1 ห้อง
555 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่แสลม ต. เวียงมอก อ. เถิน 29 คน 0 คน 1 ห้อง
556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงมอก ต. เวียงมอก อ. เถิน 37 คน 0 คน 1 ห้อง
557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปางอ้า ต. เวียงมอก อ. เถิน 25 คน 0 คน 1 ห้อง
558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าเวียง ต. เวียงมอก อ. เถิน 12 คน 0 คน 1 ห้อง
559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองปาน ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน 66 คน 0 คน 1 ห้อง
560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาลาด ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 10 คน 0 คน 1 ห้อง
561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฟ่อน ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 23 คน 0 คน 1 ห้อง
562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดกล้วยหลวง ต. กล้วยแพะ อ. เมืองลำปาง 26 คน 0 คน 1 ห้อง
563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองยาง ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 16 คน 0 คน 1 ห้อง
564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุญเกิด ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 18 คน 0 คน 1 ห้อง
565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองห้า ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 22 คน 0 คน 1 ห้อง
566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โทกหัวช้าง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 26 คน 0 คน 1 ห้อง
567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดม่อนจำศีล ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 10 คน 0 คน 1 ห้อง
568 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกาด ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง 16 คน 0 คน 1 ห้อง
569 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่นาน้อย ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง 14 คน 0 คน 1 ห้อง
570 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่ากล้วย ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง 28 คน 0 คน 1 ห้อง
571 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศรีหมวดเกล้า ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง 22 คน 0 คน 1 ห้อง
572 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลต้นธงชัย ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง 47 คน 0 คน 1 ห้อง
573 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยฮี ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง 25 คน 0 คน 1 ห้อง
574 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งโค้ง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 0 คน 0 คน 0 ห้อง
575 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทับหมาก ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 52 คน 0 คน 1 ห้อง
576 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 48 คน 0 คน 1 ห้อง
577 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบ่อแฮ้ว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 16 คน 0 คน 1 ห้อง
578 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นต้อง ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง 23 คน 0 คน 1 ห้อง
579 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม่อนเขาแก้ว ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง 17 คน 0 คน 1 ห้อง
580 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามัคคี ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง 22 คน 0 คน 1 ห้อง
581 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาก่วมใต้ ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 35 คน 0 คน 1 ห้อง
582 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดงม่อนกระทิง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 44 คน 0 คน 1 ห้อง
583 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาครัว ต. นาครัว อ. แม่ทะ 31 คน 0 คน 1 ห้อง
584 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.น้ำโจ้ ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ 56 คน 0 คน 1 ห้อง
585 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ป่าตันนาครัว ต. นาครัว อ. แม่ทะ 41 คน 0 คน 1 ห้อง
586 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ทะ ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ 49 คน 0 คน 1 ห้อง
587 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสิริราช ต. สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ 18 คน 0 คน 1 ห้อง
588 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เชียงรายบน ต. พระบาทวังตวง อ. แม่พริก 26 คน 0 คน 1 ห้อง
589 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ตั๋ง ต. พระบาทวังตวง อ. แม่พริก 21 คน 0 คน 1 ห้อง
590 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่ปุ ต. แม่ปุ อ. แม่พริก 24 คน 0 คน 1 ห้อง
591 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่พริก ต. แม่พริก อ. แม่พริก 30 คน 0 คน 1 ห้อง
592 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่เมาะ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 148 คน 0 คน 1 ห้อง
593 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 23 คน 0 คน 1 ห้อง
594 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านใหม่ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 55 คน 0 คน 1 ห้อง
595 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วังเหนือ ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 50 คน 0 คน 1 ห้อง
596 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สบปราบ ต. สบปราบ อ. สบปราบ 14 คน 0 คน 1 ห้อง
597 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่กึ๊ด ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 8 คน 0 คน 1 ห้อง
598 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเสริมงาม ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม 124 คน 0 คน 1 ห้อง
599 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ต๋ำ ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม 13 คน 0 คน 1 ห้อง
600 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาเดา ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม 12 คน 0 คน 1 ห้อง
601 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาไผ่ ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม 19 คน 0 คน 1 ห้อง
602 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เสริมซ้าย ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม 23 คน 0 คน 1 ห้อง
603 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดม่วงชุม ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม 13 คน 0 คน 1 ห้อง
604 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปงยางคก ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร 45 คน 0 คน 1 ห้อง
605 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ยามเหนือ ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร 0 คน 0 คน 0 ห้อง
606 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งหลวง ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร 0 คน 0 คน 0 ห้อง
607 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวียงเหนือ ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร 0 คน 0 คน 0 ห้อง
608 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สันกำแพง ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร 0 คน 0 คน 0 ห้อง
609 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวียงใต้ ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร 0 คน 0 คน 0 ห้อง
610 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาบัว ต. เมืองยาว อ. ห้างฉัตร 62 คน 0 คน 1 ห้อง
611 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ห้างฉัตร ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร 60 คน 0 คน 1 ห้อง
612 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ฮาว ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร 8 คน 0 คน 1 ห้อง
613 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขามแดง ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร 13 คน 0 คน 1 ห้อง
614 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปันง้าว ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร 16 คน 0 คน 1 ห้อง
615 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาแส่ง ต. นาแส่ง อ. เกาะคา 29 คน 0 คน 1 ห้อง
616 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ใหม่พัฒนา ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา 19 คน 0 คน 1 ห้อง
617 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แป้น ต. นาแก อ. งาว 12 คน 0 คน 1 ห้อง
618 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ฮ่าง ต. นาแก อ. งาว 18 คน 0 คน 1 ห้อง
619 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านโป่ง ต. บ้านโป่ง อ. งาว 59 คน 0 คน 1 ห้อง
620 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน็อต ต. บ้านโป่ง อ. งาว 15 คน 0 คน 1 ห้อง
621 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร้อง ต. บ้านร้อง อ. งาว 21 คน 0 คน 1 ห้อง
622 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่คำหล้า ต. บ้านร้อง อ. งาว 3 คน 0 คน 1 ห้อง
623 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาแดง ต. บ้านร้อง อ. งาว 4 คน 0 คน 1 ห้อง
624 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่งาวใต้ ต. บ้านร้อง อ. งาว 4 คน 0 คน 1 ห้อง
625 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปางหละ ต. บ้านหวด อ. งาว 12 คน 0 คน 1 ห้อง
626 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยทาก ต. บ้านหวด อ. งาว 36 คน 0 คน 1 ห้อง
627 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่พร้าว ต. บ้านหวด อ. งาว 21 คน 0 คน 1 ห้อง
628 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหวด ต. บ้านหวด อ. งาว 19 คน 0 คน 1 ห้อง
629 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหงใต้ ต. บ้านแหง อ. งาว 11 คน 0 คน 1 ห้อง
630 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ่อห้อ ต. บ้านแหง อ. งาว 22 คน 0 คน 1 ห้อง
631 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหงเหนือ ต. บ้านแหง อ. งาว 17 คน 0 คน 1 ห้อง
632 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่งอน ต. บ้านแหง อ. งาว 0 คน 0 คน 0 ห้อง
633 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ้อนใต้ ต. บ้านอ้อน อ. งาว 39 คน 0 คน 1 ห้อง
634 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสามเหลี่ยม ต. ปงเตา อ. งาว 7 คน 0 คน 1 ห้อง
635 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปงเตา ต. ปงเตา อ. งาว 59 คน 0 คน 1 ห้อง
636 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน้ำตื้น ต. ปงเตา อ. งาว 5 คน 0 คน 1 ห้อง
637 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านงิ้วงาม ต. แม่ตีบ อ. งาว 7 คน 0 คน 1 ห้อง
638 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดอกคำใต้ ต. แม่ตีบ อ. งาว 10 คน 0 คน 1 ห้อง
639 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ตีบหลวง ต. แม่ตีบ อ. งาว 21 คน 0 คน 1 ห้อง
640 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 28 คน 0 คน 1 ห้อง
641 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ตา ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม 22 คน 0 คน 1 ห้อง
642 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเลาสู ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม 8 คน 0 คน 1 ห้อง
643 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปียงใจ ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม 4 คน 0 คน 1 ห้อง
644 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเมืองมาย ต. เมืองมาย อ. แจ้ห่ม 30 คน 0 คน 1 ห้อง
645 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาไหม้ ต. เมืองมาย อ. แจ้ห่ม 13 คน 0 คน 1 ห้อง
646 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่สุก ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม 80 คน 0 คน 1 ห้อง
647 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วิเชตนคร ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม 58 คน 0 คน 1 ห้อง
648 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาโป่ง ต. นาโป่ง อ. เถิน 13 คน 0 คน 1 ห้อง
649 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาเบี้ยหลวง ต. นาโป่ง อ. เถิน 17 คน 0 คน 1 ห้อง
650 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาโป่ง ต. นาโป่ง อ. เถิน 47 คน 0 คน 1 ห้อง
651 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาไร่ ต. แม่ถอด อ. เถิน 18 คน 0 คน 1 ห้อง
652 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ถอด ต. แม่ถอด อ. เถิน 38 คน 0 คน 1 ห้อง
653 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เติน ต. แม่ถอด อ. เถิน 24 คน 0 คน 1 ห้อง
654 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปางกุ่ม ต. แม่ปะ อ. เถิน 19 คน 0 คน 1 ห้อง
655 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ามะเกว๋น ต. แม่ปะ อ. เถิน 9 คน 0 คน 1 ห้อง
656 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าผา ต. แม่ปะ อ. เถิน 23 คน 0 คน 1 ห้อง
657 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่วะ ต. แม่วะ อ. เถิน 61 คน 0 คน 1 ห้อง
658 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สบลี ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 16 คน 0 คน 1 ห้อง
659 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าเหมี้ยง ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 10 คน 0 คน 1 ห้อง
660 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่แจ่ม ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 16 คน 0 คน 1 ห้อง
661 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลวง ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 14 คน 0 คน 1 ห้อง
662 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศรีดอนมูล ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 18 คน 0 คน 1 ห้อง
663 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใหม่พัฒนา ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน 43 คน 0 คน 1 ห้อง
664 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกว๋าว ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน 109 คน 0 คน 1 ห้อง
665 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านขอ ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน 37 คน 0 คน 1 ห้อง
666 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน 62 คน 0 คน 1 ห้อง
667 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งฝาย ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง 47 คน 0 คน 1 ห้อง
668 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนิคมพัฒนา ต. นิคมพัฒนา อ. เมืองลำปาง 52 คน 0 คน 1 ห้อง
669 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าขัว ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 22 คน 0 คน 1 ห้อง
670 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านค่า ต. บ้านค่า อ. เมืองลำปาง 36 คน 0 คน 1 ห้อง
671 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า ต. บ้านเป้า อ. เมืองลำปาง 49 คน 0 คน 1 ห้อง
672 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านแลง ต. บ้านแลง อ. เมืองลำปาง 59 คน 0 คน 1 ห้อง
673 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสด็จ ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง 22 คน 0 คน 1 ห้อง
674 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมาะพัฒนา ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ 6 คน 0 คน 1 ห้อง
675 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทรายทอง ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง 27 คน 0 คน 1 ห้อง
676 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทรายมูล ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง 33 คน 0 คน 1 ห้อง
677 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเอื้อม ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง 75 คน 0 คน 1 ห้อง
678 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบุณนาคพัฒนา ต. บุญนาคพัฒนา อ. เมืองลำปาง 42 คน 0 คน 1 ห้อง
679 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปงวัง ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง 15 คน 0 คน 1 ห้อง
680 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพิชัย ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง 21 คน 0 คน 1 ห้อง
681 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลดอนไฟ ต. ดอนไฟ อ. แม่ทะ 41 คน 0 คน 1 ห้อง
682 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิ่ว ต. บ้านกิ่ว อ. แม่ทะ 5 คน 0 คน 1 ห้อง
683 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บอม ต. บ้านบอม อ. แม่ทะ 13 คน 0 คน 1 ห้อง
684 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังเงิน ต. วังเงิน อ. แม่ทะ 28 คน 0 คน 1 ห้อง
685 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเสือ ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ 58 คน 0 คน 1 ห้อง
686 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาปังหลวง ต. ผาปัง อ. แม่พริก 10 คน 0 คน 1 ห้อง
687 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผาปังกลาง ต. ผาปัง อ. แม่พริก 10 คน 0 คน 1 ห้อง
688 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เชียงรายลุ่ม ต. แม่พริก อ. แม่พริก 26 คน 0 คน 1 ห้อง
689 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่พริกบน ต. แม่พริก อ. แม่พริก 21 คน 0 คน 1 ห้อง
690 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดห้วยขี้นก ต. แม่พริก อ. แม่พริก 15 คน 0 คน 1 ห้อง
691 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทาน ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ 25 คน 0 คน 1 ห้อง
692 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วังตม ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ 6 คน 0 คน 1 ห้อง
693 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาแช่ ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ 18 คน 0 คน 1 ห้อง
694 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอรวก ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ 24 คน 0 คน 1 ห้อง
695 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สบจาง ต. นาสัก อ. แม่เมาะ 10 คน 0 คน 1 ห้อง
696 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสัก ต. นาสัก อ. แม่เมาะ 54 คน 0 คน 1 ห้อง
697 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแมส้าน ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ 9 คน 0 คน 1 ห้อง
698 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ 57 คน 0 คน 1 ห้อง
699 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกลาง ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ 12 คน 0 คน 1 ห้อง
700 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สบป้าด ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ 47 คน 0 คน 1 ห้อง
701 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งฮั้ว ต. ทุ่งฮั้ว อ. วังเหนือ 51 คน 0 คน 1 ห้อง
702 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังใหม่ ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ 33 คน 0 คน 1 ห้อง
703 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่องเคาะ ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ 54 คน 0 คน 1 ห้อง
704 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแก้ว ต. วังแก้ว อ. วังเหนือ 42 คน 0 คน 1 ห้อง
705 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังซ้าย ต. วังซ้าย อ. วังเหนือ 51 คน 0 คน 1 ห้อง
706 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังใต้ ต. วังใต้ อ. วังเหนือ 39 คน 0 คน 1 ห้อง
707 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าสัก ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ 6 คน 0 คน 1 ห้อง
708 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งฮี ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ 15 คน 0 คน 1 ห้อง
709 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปงวัง ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ 14 คน 0 คน 1 ห้อง
710 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นฮ่าง ต. วังทรายคำ อ. วังเหนือ 17 คน 0 คน 1 ห้อง
711 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปงถ้ำ ต. วังทอง อ. วังเหนือ 19 คน 0 คน 1 ห้อง
712 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตึงเหนือ ต. วังทอง อ. วังเหนือ 16 คน 0 คน 1 ห้อง
713 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่เย็น ต. วังทอง อ. วังเหนือ 16 คน 0 คน 1 ห้อง
714 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตึงใต้ ต. วังทอง อ. วังเหนือ 18 คน 0 คน 1 ห้อง
715 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนายาง ต. นายาง อ. สบปราบ 61 คน 0 คน 1 ห้อง
716 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่กัวะ ต. แม่กัวะ อ. สบปราบ 56 คน 0 คน 1 ห้อง
717 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัฒนา ต. สบปราบ อ. สบปราบ 6 คน 0 คน 1 ห้อง
718 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งพัฒนา ต. สบปราบ อ. สบปราบ 40 คน 0 คน 1 ห้อง
719 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัว ต. สมัย อ. สบปราบ 23 คน 0 คน 1 ห้อง
720 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอุมลอง ต. สมัย อ. สบปราบ 12 คน 0 คน 1 ห้อง
721 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมัยเหนือ ต. สมัย อ. สบปราบ 9 คน 0 คน 1 ห้อง
722 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดน้ำหลง ต. สมัย อ. สบปราบ 16 คน 0 คน 1 ห้อง
723 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด่น ต. สมัย อ. สบปราบ 23 คน 0 คน 1 ห้อง
724 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศรีลังกา ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม 13 คน 0 คน 1 ห้อง
725 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เหล่ายาว ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม 12 คน 0 คน 1 ห้อง
726 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกลางสันโป่ง ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม 11 คน 0 คน 1 ห้อง
727 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โป่งน้ำร้อน ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม 13 คน 0 คน 1 ห้อง
728 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปงแพ่ง ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม 24 คน 0 คน 1 ห้อง
729 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเลียง ต. เสริมขวา อ. เสริมงาม 15 คน 0 คน 1 ห้อง
730 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน ต. แม่สัน อ. ห้างฉัตร 48 คน 0 คน 1 ห้อง
731 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว ต. วอแก้ว อ. ห้างฉัตร 27 คน 0 คน 1 ห้อง
732 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยางอ้อย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร 26 คน 0 คน 1 ห้อง
733 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสันทราย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร 22 คน 0 คน 1 ห้อง
734 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งเกวียน ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร 26 คน 0 คน 1 ห้อง
735 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ตาลน้อย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร 14 คน 0 คน 1 ห้อง
736 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหล่ม ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร 47 คน 0 คน 1 ห้อง
737 รักลูกเนอร์สเซอรี่ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 32 คน 0 คน 1 ห้อง
738 สถานรับเลี้ยงเด็กพินิจเนอสเซอรี่ ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง 43 คน 0 คน 1 ห้อง
739 อุ่นรักเนอสเซอรี่ ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 23 คน 0 คน 1 ห้อง
740 อรุโณทัยเนอร์สเซอรี่ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 25 คน 0 คน 1 ห้อง
741 สถานรับเลี้ยงเด็กเบญจศิริ ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง 18 คน 0 คน 1 ห้อง
742 วิชชานารีเนอสเซอรี่ ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง 13 คน 0 คน 1 ห้อง
743 สุนันทารับเลี้ยงเด็ก ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง 16 คน 0 คน 1 ห้อง
744 โอมิการับเลี้ยงเด็ก ต. บ้านเสด็จ อ. เมืองลำปาง 35 คน 0 คน 1 ห้อง
745 ไตรภพเนอร์สเซอรี่ ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง 63 คน 0 คน 1 ห้อง
746 มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 35 คน 0 คน 1 ห้อง
747 ผดุงวิทย์เนอสเซอรี่ ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 25 คน 0 คน 1 ห้อง
748 อัสสัมชัญเนสเซอรี่ จังหวัดลำปาง ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 78 คน 0 คน 3 ห้อง
749 รตินันท์เนอสเซอรี่ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 41 คน 0 คน 1 ห้อง
750 บ้านคอมครูนัช ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง 25 คน 0 คน 1 ห้อง
751 สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูอ้อม ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง 15 คน 0 คน 1 ห้อง
752 สถานรับเลี้ยงเด็กครูต่ายเนอสเซอรี่ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 18 คน 0 คน 1 ห้อง
753 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครลำปาง ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 92 คน 0 คน 1 ห้อง
754 สถานรับเลี้ยงเด็กมัธยมวิทยาเนอสเซอรี่ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง 35 คน 0 คน 1 ห้อง
755 สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยานาวิน ศูนย์ลำปาง ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม 121 คน 0 คน 3 ห้อง
756 บ้านเด็กเนอสซิ่งโฮม ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 33 คน 0 คน 1 ห้อง
757 ปรียาวรรณเนอสเซอรี่ ต. ล้อมแรด อ. เถิน 128 คน 0 คน 1 ห้อง
758 ศักดิ์สุนันท์รับเลี้ยงเด็ก ต. แม่พริก อ. แม่พริก 17 คน 0 คน 1 ห้อง
759 สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสอาดเนอร์สเซอรี่ ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร 68 คน 0 คน 1 ห้อง
760 สมสมัยเนอร์สเซอรี่ ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง 34 คน 0 คน 1 ห้อง
761 เตรียมอนุบาลไอคิว ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 0 คน 0 คน 0 ห้อง
762 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 680 คน 152 คน 4 ห้อง
763 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 209 คน 75 คน 10 ห้อง
764 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 678 คน 98 คน 15 ห้อง
765 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 317 คน 70 คน 12 ห้อง
766 โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 45 คน 4 คน 6 ห้อง
767 โรงเรียนพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง 139 คน 9 คน 6 ห้อง
768 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ต. ท่าผา อ. เกาะคา 121 คน 9 คน 6 ห้อง
769 โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ ต. หลวงเหนือ อ. งาว 56 คน 10 คน 6 ห้อง
770 โรงเรียนแม่สุกศึกษา ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม 69 คน 6 คน 6 ห้อง
771 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ 154 คน 8 คน 6 ห้อง
772 โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ต. ป่าตัน อ. แม่ทะ 114 คน 12 คน 6 ห้อง
773 โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ 105 คน 0 คน 6 ห้อง
774 โรงเรียนบ้านหม้อศึกษา ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร 104 คน 10 คน 6 ห้อง
775 ครอบครัว ไวยอริยโพชฌงค์ ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง 2 คน 0 คน 2 ห้อง
776 ครอบครัว กิจพิทักษ์ ต. ปงแสนทอง อ. เมืองลำปาง 1 คน 0 คน 1 ห้อง