ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา เชิงปริมาณ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการจบการศึกษา และสังกัด

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จังหวัดลำปาง

# ชั้นเรียน/ระดับ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน/สาขาวิชา
1 อนุบาล 3(สช.)/อนุบาล 2 2,812 2,678 5,490 387
2 ประถมศึกษาปีที่ 6 3,093 3,034 6,127 394
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 3,408 3,153 6,561 250
4 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,462 2,107 3,569 149
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 1,889 979 2,868 35
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 1,668 999 2,667 35
รวมทั้งหมด 14,332 12,950 27,282 1,250