ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา เชิงปริมาณ จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา และสังกัด

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 จังหวัดลำปาง 126,228 คน

# ชั้นเรียน/ระดับ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน/สาขาวิชา
1 เตรียมอนุบาล(ศุนย์เด็กเล็ก) 3,659 3,320 6,979 232
2 อนุบาล 1(หลักสูตร 3 ปีของ สช.) 1,461 1,386 2,847 150
3 อนุบาล 2(สช.)/อนุบาล 1 2,690 2,571 5,261 385
4 อนุบาล 3(สช.)/อนุบาล 2 2,812 2,678 5,490 387
5 ประถมศึกษาปีที่ 1 2,989 3,020 6,009 388
6 ประถมศึกษาปีที่ 2 3,103 2,869 5,972 391
7 ประถมศึกษาปีที่ 3 2,957 2,813 5,770 394
8 ประถมศึกษาปีที่ 4 2,953 2,829 5,782 400
9 ประถมศึกษาปีที่ 5 2,948 2,798 5,746 392
10 ประถมศึกษาปีที่ 6 3,093 3,034 6,127 394
11 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3,344 2,974 6,318 243
12 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3,395 3,104 6,499 244
13 มัธยมศึกษาปีที่ 3 3,408 3,153 6,561 250
14 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,562 2,190 3,752 145
15 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,468 2,182 3,650 146
16 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,462 2,107 3,569 149
17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 1,704 838 2,542 27
18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 1,540 875 2,415 28
19 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 1,889 979 2,868 35
20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 1,502 916 2,418 32
21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 1,668 999 2,667 35
22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 3 7 27 34 2
23 ปริญญาตรี ปีที่ 1 696 1,225 1,921 22
24 ปริญญาตรี ปีที่ 2 833 1,531 2,364 22
25 ปริญญาตรี ปีที่ 3 885 1,592 2,477 19
26 ปริญญาตรี ปีที่ 4 764 1,505 2,269 21
27 ปริญญาตรี ปีที่ 5 218 464 682 15
28 ปริญญาตรี ปีที่ 6 10 1 11 2
29 ประถมศึกษา (กศน.) 257 574 831 13
30 มัธยมศึกษา ตอนต้น (กศน.) 1,448 955 2,403 13
31 มัธยมศึกษา ตอนปลาย (กศน.) 2,291 1,615 3,906 13
32 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (กศน.) 0 79 79 1
33 เตรียมความพร้อม(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) 117 92 209 10
34 บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 59 90 149 5
35 บัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก 21 31 52 1
36 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 59 113 172 1
37 การศึกษานอกระบบ 4,825 4,602 9,427 209
รวมทั้งหมด 64,097 62,131 126,228 5,216